Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

VIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się VIII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od odczytania przez Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec okolicznościowego listu gratulacyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowanego do samorządowców z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który obchodzony był tradycyjnie w dniu 27 maja. Po odczytaniu ww. listu, Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, iż tego właśnie dnia 27 maja, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, został w Warszawie uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to przyznane zostało Panu Wójtowi w uznaniu Jego zasług w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Po wysłuchaniu tej informacji obecni na sesji Radni i Sołtysi złożyli panu Wójtowi serdeczne gratulacje.

Po zakończeniu tej uroczystej części obrad, Rada Gminy, przystąpiła do realizacji przyjętego porządku obrad, które rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie Rada Gminy wysłuchała informacji dotyczącej skutków, jakie spowodowały w naszej gminie obfite opady deszczu, które nawiedziły nas w ostatnich tygodniach, a także o działaniach, które zostały podjęte celem maksymalnego ograniczenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Michał Ból wiele uwagi w swoich wypowiedziach poświęcili również kwestiom dotyczącym procedur i działań, które winny podjąć osoby poszkodowane przez opady deszczu, celem uzyskania odszkodowań za poniesione straty. Na zakończenie swojej wypowiedzi pan Wiesław Wójcik przekazał szczególne wyrazy uznania i podziękowania druhom z jednostek OSP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, którzy w tym okresie długotrwałych opadów uczestniczyli aż w 84 akcjach, a których celem było ratowanie zdrowia i dobytku naszych mieszkańców oraz zabezpieczenie infrastruktury naszej gminy. W dalszej części realizacji tego punktu obrad o zasadach i kryteriach udzielania pomocy osobom poszkodowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformowała obecnych posiedzeniu Rady jego kierownik Elżbieta Turek.

Kolejnym punktem obrad była przedstawiona przez Wójta Gminy informacja o pracy w okresie pomiędzy VII a VIII Sesją Rady Gmin. Następnie analogiczną informację o pracy stałych Komisji Rady przedłożyli zebranym: Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, który przedstawił zebranym protokół ze wspólnego posiedzenia kierowanej przez niego Komisji oraz Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

W dalszej części obrad obecni na posiedzeniu radni, sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy wysłuchali Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018, który przedstawił Wójt Gminy Marek Jamborski. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy na kolejnej Sesji Rady, według przewidzianych prawem procedur. Wersja elektroniczna Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu modernizacji i doposażenia trzech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych.


Ostatnim punktem porządku obrad VIII Sesji Rady było omówienie spraw bieżących i wolne wnioski. W trakcie jego realizacji wniosek formalny zgłosił Zastępca Przewodniczącego Rady Augustyn Kaczmarczyk. Wniosek ten dotyczył organizacji części posiedzeń Rady Gminy również w godzinach przedpołudniowych, w zależności od potrzeb Rady. Po krótkiej dyskusji Radni przyjęli przedłożony wniosek stosunkiem głosów: „13 za” – „1 przeciw”.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-06-03