Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

VI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

25 marca 2019 roku odbyła się VI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której udział wzięli także zaproszeni goście w osobach pana dr Jana Karczmarskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów oraz Leśniczego Leśnictwa Goszcza pana Mariusza Spery.

Po przyjęciu przez Radę porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej V Sesji Rady Gminy, obecni na posiedzeniu VI Sesji Rady Gminy, Radni, Sołtysi i mieszkańcy gminy wysłuchali informacji dotyczącej gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Informację tą przedstawił Nadleśniczy dr Jan Karczmarski. W wystąpieniu tym w sposób bardzo szczegółowy przedstawione zostały najważniejsze podstawy prawne, na których opiera się działalność miechowskiego Nadleśnictwa,a które mają służyć przede wszystkim zapewnieniu ciągłości istnienia lasu. W swoich działaniach miechowskie Nadleśnictwo opiera się na modelu leśnictwa wielofunkcyjnego, który stosowany jest i ceniony w całej Europie. Omawiając gospodarkę leśną prowadzoną na terenie naszej gminy, pan dr J. Karczmarski szczegółowo przedstawił prace prowadzone na obszarze lasów w Goszycach i Goszczy, podkreślając, iż realizowane są one w oparciu o Wieloletni Plan Urządzenia Lasu obejmujący lata 2013 -2022, którego istotnym celem jest zmiana drzewostanu w obrębie wspomnianych powyżej obszarów leśnych. Zmiana ta w perspektywie wieloletniej przyczynić się ma do poprawy stanu różnych ekosystemów występujących na jego obszarze, jak również zwiększenia jego bioróżnorodności.

Następnie, po zakończonym wystąpieniu pana dr J. Karczmarskiego rozpoczęła się krótka dyskusja, w której udział wzięli radni, sołtysi oraz obecni na Sesji mieszkańcy gminy. Wśród poruszonych tematów wiele uwagi poświęcono m.in. takim kwestiom jak: możliwość usunięcia drzew usytuowanych na obrzeżach lasu w Wilkowie, w pobliżu drogi powiatowej Wilków – Wola Luborzycka, której remont planowany jest w bieżącym roku, a które stanowić mogą zagrożenie dla jej użytkowników, możliwości nawiązania bliższej współpracy celem wspólnego zorganizowania na terenie naszej gminy ścieżek edukacyjnych (las w Łuczycach) oraz sprawie prowadzonych na obszarze lasów naszej gminy polowań i ich wpływu na rozwijająca się „turystykę leśną”.

W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym prace w okresie pomiędzy V a VI Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie przedłożyli ich Przewodniczący: pani Anna Szlachta – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz pan Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

W dalszej części obrad Radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Funduszu Sołeckiego,

- w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 z dnia 27.12.2018 r. dotyczącej nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów,

- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2019,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Baranówce na drodze bezprzetargowej,

- w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I,

- w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków,

- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej PSP środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2025.

Posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca zakończyło omówieniu spraw bieżących oraz wolne wnioski. W trakcie realizacji tego punktu porządku obrad głos zabrała pani L. Bajger, Prezes Koła Pszczelarzy w Słomnikach, w którym działają również pszczelarze z terenu naszej gminy. Pani Prezes w swoim wystąpieniu zwróciła się do Rady Gminy o udzielenie wsparcia dla działalności ww. Koła, podkreślając przy tym znaczenie pszczelarstwa i jego dalszego rozwoju dla dobra przyrody i mieszkańców naszej gminy.

W dalszej części realizacji ww. punktu obrad, interpelacje na ręce Przewodniczącej Rady Gminy pani Małgorzaty Doniec złożyli: radna pani Jadwiga Łach oraz radny pan Tadeusz Rozpondek, który dodatkowo przedłożył również pisemne zapytanie.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-03-28