Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

25 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach pana Tomasza Dąbrowskiego, Kierownika Zarządu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach oraz pani Agnieszki Gudowskiej – Zastępcy Kierownika Zarządu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.

Po przyjęciu przez Radę porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy, obecni na posiedzeniu V Sesji Rady Gminy, Radni, Sołtysi i mieszkańcy gminy, wysłuchali informacji na temat planowanych w bieżącym, 2019 roku, inwestycji związanych z drogą wojewódzką 776.

Informacje ten przedstawił zebranym pan Tomasz Dąbrowski, który w pierwszej części swojej wypowiedzi omówił przygotowywaną budowę, odcinka trasy rowerowej „EuroVelo 11”. Odcinek tej liczącej 32 km drogi rowerowej (od granic miasta Krakowa do granicy z Województwem Świętokrzyskim), będzie przebiegał przez naszą gminę, w istotnej swojej części wzdłuż drogi wojewódzkiej 776. Jak poinformował pan T. Dąbrowski, w 2019 r. planowane jest wykonanie niezbędnej do realizacji tego projektu dokumentacji, natomiast właściwe prace budowlane związane z realizacją projektu ww. trasy rowerowej będą realizowane w następnych latach, przy założeniu pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego. Następnie, pan Kierownik T. Dąbrowski poinformował obecnych na Sesji,:... iż, obecnie Zarząd Województwa Małopolskiego prowadzi ocenę złożonych w ramach Inicjatyw Samorządowych przez samorządy lokalne wniosków, dotyczących inwestycji i modernizacji dróg wojewódzkich. Wśród tych wniosków znajduje się również wniosek złożony przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca, dotyczący budowy odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776”. Kontynuując swoją wypowiedź pan T. Dąbrowski podkreślił, że Zarządu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach wiele uwagi poświęca na systematyczne, czasem drobne, ale ważne prace związane ze stałym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 776.

Po zakończonym wystąpieniu pana T. Dąbrowskiego rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli radni: pani M. Doniec, pani K. Konewecka – Hołój, pan W. Zięciak, pan T. Rozpondek, pan K. Krupiński oraz sołtysi pani E. Konieczna (Prusy) i pan M. Wypych (Pietrzejowice). Wśród poruszonych tematów szczególnie wiele miejsca poświęcono konieczności dalszej, sukcesywnej budowie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej, uzupełnienia powstałych uszkodzeń w już istniejących chodnikach przy drodze wojewódzkiej m.in. w miejscowości Dojazdów, wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie wyjazdu z dróg podporządkowanych na drogę wojewódzką, zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z niej m.in. poprzez lepsze oznakowanie drogi, a także montaż ekranów ochronnych na kilku odcinkach drogi 776 np. w Prusach.

W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym prace w okresie, który upłynął od poprzedniej IV Sesji Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady w tym samym okresie przedłożyli ich Przewodniczący: pani Anna Szlachta – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, pani Katarzyna Konewecka- Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania, Inicjatyw Społecznych, pan Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przyjęcie uchwały poprzedziło wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy pani Małgorzaty Doniec, która przedstawiła wyniki konsultacji społecznych, które miały miejsce podczas zebrań wiejskich, jakie odbyły się w poszczególnych sołectwach i zaproponowane na nich zmiany w treści statutów. Zmiany te zostały w przytłaczającej większości zaakceptowane przez Radę i wprowadzone do uchwalonych statutów sołectw.

Kontynuując obrady Radni podjęli uchwałę określającą termin wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Zgodnie z jej treścią wybory te odbędą się w okresie pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia 2019 roku.

 

Kolejne z podjętych na V Sesji Rady Gminy uchwał to uchwały:

-w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podjęta uchwała wprowadziła stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: tereny parkingów publicznych, tereny przystanków komunikacji publicznej, tereny publicznych obiektów sportowych, rekreacyjnych takich jak place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, boiska wielofunkcyjne, otoczenie wokół budynków użyteczności publicznej, pomieszczenia wspólne budynków wielomieszkaniowych będących własnością gminy w szczególności: klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne, piwnice, strychy, bramy oraz podwórka przynależne do budynków wielomieszkaniowych.

 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2019 roku.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Gmina Kocmyrzów-Luborzyca postanowiła udzielić Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę, w ramach Inicjatyw Samorządowych (inwestycje drogowe w ramach IS-ów realizowane są dzięki wspólnemu ich finansowaniu przez samorządy gminne, w tym przypadku Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, oraz Powiat Krakowski), drogi powiatowej nr 2160K Wola Luborzycka – Wilków w formie dotacji celowej, pochodzącej ze środków budżetu gminy na rok 2019.

Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025.

 

Posiedzenie V Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła realizacja punktu porządku obrad poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz wolnych wniosków.

 

 

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-02-27