Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Odbyła się III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 27 maja 2024 roku, o godzinie 8:00, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęła się trzecia, w nowej kadencji, Sesja Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi, w pierwszych punktach obrad Rada wprowadziła zmiany do porządku obrad oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia II Sesji Rady.

            Po zakończeniu tej części obrad, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na sali informację o pracy w okresie pomiędzy II a III Sesją Rady Gminy. W związku  z pominięciem jednego słowa podczas składania ślubowania w czasie I Sesji Rady Gminy, postanowił ponownie odczytać rotę ślubowania w całości.

            Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

-  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca o radną Katarzynę Foltyn;

-  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,  
a także trybu ich pobierania;

-  w sprawie zmiany uchwały Nr LII/489/2023 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 14 grudnia 2023 roku dotyczącej określenia zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

-  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

            Kolejna z podjętych podczas III Sesji Rady Gminy uchwał, to uchwała ustalająca wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z wszystkimi przysługującymi mu

z tytułu pełnionej funkcji dodatkami, a także dodatkiem związanym ze stażem pracy, którą to wysokość Rada ustaliła działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;

            Rada podjęła także uchwały wprowadzające zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039.

            Ostatnie z podjętych na poniedziałkowym posiedzeniu uchwał, to uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie.

            Posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyło omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
2024-05-28