Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

LIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 29 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie LIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

            W pierwszym punkcie przyjętego  porządku obrad Wójt Gminy Marek Jamborski przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy LIII a LIV Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w analogicznym okresie, przedstawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,Grzegorz Marzec Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa,Handlu  i Usług, Jadwiga Łach - Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna.

            W dalszej części obrad Rady miała miejsce prezentacja i dyskusja poświęcona omówieniu projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy. Realizację tego punktu obrad rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, po którym Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UG Joanna Marona, przedstawiła zebranym informacje dotyczące ww. projektu oraz stanu prac nad jego realizacją. Po wystąpieniu pani Joanny Marony, głos zabrał Dyrektor SP im. Noblistów Polskich w Luborzycy Sławomir Góra, następnie zaś odbyła się dyskusja dotycząca przedstawionego projektu.

            Po realizacji tego punktu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją dotyczącą planów pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Komisji Rady Gminy w roku 2024, które przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec. W kolejnym punkcie Rada podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Plan ten zaprezentował zebranym Przewodniczący Komisji Krzysztof Krupiński.

            Kontynuując obrady Radni podjęli kolejne uchwały:

  • w sprawie udzielenia Parafii p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy, Parafii p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy oraz Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Czulicach dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zgodnie z przyznaną dotacją w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  • w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków;
  • w sprawie złożenia wniosku i uczestnictwa w projekcie partnerskim dotyczącym instalacji OZE, zgodnie z treścią której: „Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyraża intencję złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uczestnictwa w projekcie partnerskim, w którym Gmina Kocmyrzów- Luborzyca pełni funkcję Lidera Projektu, w naborze organizowanym w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23)”;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr. XXII/204/2021 Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2024 r.;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2039.

            Posiedzenie LIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

Pliki do pobrania:
2024-01-30