Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

            W poniedziałek 30 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczył także Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów Jan Karczmarski.
             Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej XLIX Sesji Rady, odbyła się dyskusja, której tematem była gospodarka leśna prowadzona na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło ją wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, po którym głos zabrał Nadleśniczy Jan Karczmarski. Następnie, z własnymi uwagami, a także szczegółowymi pytaniami dotyczącymi gospodarki leśnej zwrócili się do pana Nadleśniczego i pana Wójta, obecni na Sesji Radni.

            Kolejnym punktem realizowanego porządku obrad była informacja o pracy w okresie pomiędzy XLIX a L Sesją Rady Gminy, którą przedstawił zebranym Wójt Gminy Marek Jamborski. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym okresie, poinformowali ich Przewodniczący: Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

            W dalszej części posiedzenia L Sesji Rady Gminy, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca Anna Szymczyk-Sierak, przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2022/2023. Po zakończonym wystąpieniu pani Dyrektor i zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu w tej sprawie, Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu informacji dotyczącej stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. Kontynuując obrady Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sulechów. Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli uchwały:

  • w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVIII/450/2023 z dnia

28.08.2023 r., a dotyczącej skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana

Pawła II w Łuczycach;

  • w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 r. i ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie.

            Kolejna podjęta przez Radę Gminy na poniedziałkowej Sesji uchwała to uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku.                                                                            

            Następnie Rada wysłuchała informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych, którą przestawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec.

            W dalszej części posiedzenia L Sesji Rady Gminy uchwalone zostały przez Radę dwie kolejne uchwały. Były to uchwały:       

  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

na rok 2023;

  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023-2035.

            Posiedzenie L Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.2023-11-06