Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 24.06.2024

W poniedziałek 24 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja ta rozpoczęła się od czynności formalnych tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy III a IV Sesją Rady.   Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy  w analogicznym okresie, przedłożyli ich Przewodniczący: Leszek Kaczmarczyk - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Andrzej Witek – Komisja Rewizyjna, Zbigniew Pragnący - Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych,  Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Paweł Gruchała - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Radosław Zębala – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. 

            Kolejnym punktem obrad IV Sesji Rady była debata nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023”. Wstępem do debaty było krótkie wystąpienie Przewodniczącego Rady Grzegorza Marca, który przedstawił zasady na jakich zostanie ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pana Grzegorza Marca głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023”. Wystąpienie pana Wójta zilustrowane zostało prezentacją multimedialną. Następnie została przeprowadzona debata, po zakończeniu której Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy  10 głosach „za”,  4 głosach „przeciw” i  1 głosie „wstrzymującym”.

            Kolejnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023. W zgodzie z obowiązującymi procedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022. Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Skarbnik Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2023. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzej Witek, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

            Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2023 rok. Uchwała została podjęta przez Radę przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 4 głosach„wstrzymujących się”.

            W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z tytułu wykonania budżetu w roku 2023. Dopełnieniem przedłożonego Radzie Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącego Rady Grzegorza Marca, który odczytał zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek absolutoryjny. Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2023 rok.

Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”

i 4 głosach „wstrzymujących się”.    

            W dalszej części obrad Radni podjęli podczas poniedziałkowej Sesji następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2024–2026” ;
  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marszowice oraz miejscowościach Łuczyce i Wysiołek Luborzycki;
  • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o nieodpłatne przekazie nieruchomości tj dz. nr 393/5 w obrębie Skrzeszowice w trybie art.24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2024 rok;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–

2035.

 

            Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

            Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym

porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wniosków.

Pliki do pobrania:
2024-07-02