Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno – prawnymi, w pierwszych punktach obrad, Rada Gminy przyjęła zaproponowany porządek obrad oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia I Sesji Rady. Po zakończeniu tej części posiedzenia, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na sali radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy informację o pracy w okresie pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy.

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, realizując kolejny punkt obrad, Rada podjęła uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W pierwszej kolejności Rada dokonała wyboru członków trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: pan Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji, pan Władysław Zięciak – Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz pan Paweł Mazur. Do Komisji Rewizyjnej nie został wybrany pan Tadeusz Rozpondek, który w głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów. W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy dokonała wyboru Komisji Skarg Wniosków i Petycji, w skład której weszli: pani Anna Szlachta – Przewodnicząca, pan Mariusz Wąsowicz – Zastępca Przewodniczącej, pan Antoni Trela, pan Paweł Mazur oraz pan Radosław Zębala.

Po wyborze Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ukonstytuowały się pozostałe Stałe Komisje Rady. Poniżej prezentujemy Państwu ich składy osobowe:

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:

1. Władysław Zięciak - Przewodniczący Komisji

2. Stanisław Machnik - Zastępca Przewodniczącego

3. Augustyn Kaczmarczyk

4. Krzysztof Krupiński

5. Antoni Trela

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych:

1. Katarzyna Konewecka-Hołój - Przewodnicząca Komisji

2. Tadeusz Rozpondek - Zastępca Przewodniczącej

3. Radosław Zębala 

4. Grzegorz Marzec

5. Mariusz Wąsowicz

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

1. Grzegorz Marzec - Przewodniczący Komisji

2. Tadeusz Rozpondek - Zastępca Przewodniczącego

3. Krzysztof Krupiński

4. Katarzyna Konewecka-Hołój

5. Małgorzata Doniec

6. Jan Małota

7. Mariusz Wąsowicz

8. Paweł Mazur

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

1. Jadwiga Łach - Przewodnicząca Komisji

2. Radosław Zębala - Zastępca Przewodniczącej

3. Antoni Trela

4. Anna Szlachta

5. Stanisław Machnik

Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

1. Augustyn Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji

2. Jan Małota - Zastępca Przewodniczącego

3. Anna Szlachta

4. Jadwiga Łach

5. Władysław Zięciak

6. Stanisław Machnik

 

W dalszej części obrad, rada Gminy uchwaliła roczny Program Współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, którego podstawowe założenia przedstawiła Radnym pani Maria Sado.

Kontynuując obrady Rada, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet związanych z wykonywaniem mandatu Radnego oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

Kolejna z podjętych podczas II Sesji Rady Gminy uchwał, to uchwała ustalająca wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rada, działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi ustaliła wysokość wynagrodzenia Wójta Gmina wraz ze wszystkimi przysługującymi mu z tytułu pełnionej funkcji dodatkami, a także dodatkiem związanym ze stażem pracy.

Ostatnia z podjętych na czwartkowym posiedzeniu uchwał to uchwała wprowadzająca zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018, które przedstawiła Radnym Skarbnik Gminy pani Kornelia Łakomy.

Posiedzenie II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyło omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

2019-01-02