Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Posiedzenie, które prowadziła Przewodnicząca GRS Danuta Sokół, rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.

 

W dalszej części obrad głos zabrała pani Małgorzata Doniec, która w swej wypowiedzi m.in. zadeklarowała, w imieniu Rady Gminy, chęć współpracy z Gminną Radą Seniorów. W trakcie dyskusji, przy udziale Przewodniczącej Rady Gminy, poruszono m.in. następujące problemy: utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach, możliwość pozyskania środków na szkolenia komputerowe skierowane do seniorów, jak również możliwości udziału seniorów w posiedzeniach Rady Gminy.

 

W imieniu GOPS głos zabrała kierownik GOPS Elżbieta Turek, która przybliżyła informacje na temat powstającego w Kocmyrzowie „Klubu Seniora”, przedstawiła zebranym informację o bieżących i planowanych działaniach GOPS ukierunkowanych na seniorów oraz przekazała członkom GRS stosowne materiały.

 

Przewodnicząca GRS Danuta Sokół podsumowała działalność Rady Seniorów i podziękowała wszystkim zaangażowanym w nią osobom. Z kolei panowie Teofil Witkowski i Bogusław Janik złożyli w imieniu Rady Seniorów podziękowania pani Danucie Sokół za organizację pracy Gminnej Rady Seniorów oraz aktywizację osób starszych.

 

Drugą część obrad V Sesji Gminnej Rady Seniorów poświęcono na dyskusję dotyczącą jej dalszej działalności oraz omówienie wniosków skierowanych przez członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.

2019-12-13