Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

"Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

numer projektu RPMP.08.05.00-12-0075/21

Celem projektu jest Umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 71 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w okresie od 01.02.2022 do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341613,36 zł

Całkowita wartość projektu: 1 580613,36 zł

Grupa docelowa:

71 osób powracających / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia a także osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.), w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Główne zadania:

- wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce

- utworzenie 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.) w Samorządowym Żłobku MAŁE MISIE w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

- zapewnienie warunków funkcjonowania nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie od 01.06.2022 do 31.10.2023 r.

Główne rezultaty:

- 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

- Wyposażenie nowych miejsc opieki w sprzęt i pomoce

- 71 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy lub utrzymanie pracy po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 w

-Placówka Żłobka w Głębokiej 1 jest pozbawiona barier architektonicznych i jest dostosowana do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami w tym:

-podjazd

-winda

-napisy w Brailu

-pętla indukcyjna

- dostosowana łazienka

-miejsce parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:

  1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 (plik pdf 467KB)
  2. JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (plik pdf 2289KB)
  3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (plik pdf 284KB)
2022-02-09