Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki 2020 - wnioski realizowane w 2021 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA

W związku z wyodrębnieniem w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informujemy, że w zakresie każdego sołectwa do dnia 30 września 2020 r. sołtys winien złożyć do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wniosek sołectwa, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na kolejny rok 2021. Wniosek ma wskazywać jakie przedsięwzięcia dla danego sołectwa mają być realizowane z funduszu sołeckiego. Wniosek ten wcześniej uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Efektem zebrania wiejskiego powinna być uchwała zebrania wiejskiego dot. wniosku o fundusz sołecki. Kwestie dot. zebrania wiejskiego reguluje statut sołectwa. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół. Uchwała zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o fundusz sołecki, listą obecności oraz protokołem przekazywane są przez sołtysa do Wójta w/w terminie.

Kwestię składania wniosku o fundusz sołecki reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301, z późn. zm). W szczególności należy zwrócić uwagę, że wniosek winien dotyczyć:

  • zadań własnych gminy
  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców
  • być zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy

Ponadto wniosek winien również:

  • dotyczyć/wskazywać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze danego sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji podanej przez Wójta Gminy o dostępnej wysokości środków funduszu;
  • zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięcia i jego uzasadnienie.

Poniżej przedstawiamy:

  • materiały szkoleniowe w przedmiotowym temacie oraz aktualne wzory do wykorzystania, przy składaniu wniosku o realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego

Poniżej przedstawiamy zestawienie tabelaryczne środków przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Kocmyrzów - Luborzyca do wykorzystania w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku:

LP Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1. Dojazdów 1067 45 012,60 zł
2. Rawałowice 342 24 396,83 zł
3. Kocmyrzów 1122 45 012,60 zł
4. Wilków 560 34 209,58 zł
5. Łuczyce 1650 45 012,60 zł
6. Goszyce 587 35 424,92 zł
7. Sadowie 244 19 985,59 zł
8. Karniów 584 35 289,88 zł
9. Prusy 777 43 977,31 zł
10. Goszcza 632 37 450,48 zł
11. Zastów 604 36 190,13 zł
12. Baranówka 980 45 012,60 zł
13. Maciejowice 539 33 264,31 zł
14. Marszowice 340 24 306,80 zł
15. Wysiołek Luborzycki 634 37 540,51 zł
16. Wola Luborzycka 308 22 866,40 zł
17. Sulechów 497 31 373,78 zł
18. Czulice 490 31 058,69 zł
19. Luborzyca 929 45 012,60 zł
20. Łososkowice 183 17 239,83 zł
21. Głęboka 399 26 962,55 zł
22. Krzysztoforzyce 758 43 122,07 zł
23. Wiktorowice 287 21 921,14 zł
24. Pietrzejowice 429 28 312,93 zł
25. Skrzeszowice 504 31 688,87 zł
ŁĄCZNIE 25 15 446 841 645,60 zł

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pok. 36, p. Joanna Hankus, p. Bernadeta Zębala, tel. 12 387 00 36.

Dodatkowo informujemy, że w zakładce fundusz sołecki 2019 zamieszczone zostało szkolenie które odbyło się 15 lipca 2019 r. w temacie Funduszu Sołeckiego. Szkolenie to prowadził pan dr Wojciech Lachiewicz – Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Tematyka szkolenia jest nadal aktualna w związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z nią.

2021-02-01