Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2021-01-18
Informacja - praca Urzędu Gminy
Uprzejmie informujemy, iż nadal trwa usuwanie skutków awarii wewnętrznej instalacji wodnej jaka miała miejsce w budynku Urzędu Gminy w minionym tygodniu. Urząd Gminy pozostanie zamknięty dla Interesantów do 31.01.2021 r. Z pracownikami Urzędu można kontaktować się telefonicznie pod numerem 12 387 14 10 lub 12 387 13 11 oraz mailowo info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Przy wejściu głównym do budynku umieszczona jest skrzynka podawcza, w której można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (rejestracja zgonów lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, z którym zostanie ustalony termin i miejsce spotkania. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zobacz więcej »
2021-01-16
Rusza rejestracja szczepień przeciwko COVID-19 !
Rusza rejestracja szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. W pierwszej kolejności szczepieni będą seniorzy po 80. roku życia. Rejestracja na szczepienia dla tych osób potrwa do 21 stycznia 2021 r. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia 2021 r. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.
Zobacz więcej »
2020-12-28
Szczepienia przeciwko COVID-19 - informacje, punkty szczepień
21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE.
Zobacz więcej »
2021-01-18
Informacja na temat pracy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.12.2020 r. (Dziennik Ustaw poz. 2353 z dnia 27.12.2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz kolejnymi przypadkami obowiązkowej kwarantanny dla pracowników Urzędu Gminy, do 31.01.2021 r. wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.
Zobacz więcej »
2020-11-27
Zimowe utrzymanie dróg sezon 2020/2021, STANDARDY UTRZYMANIA
Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2020/2021, standardy zimowego utrzymania dróg.
Zobacz więcej »
2021-01-28
II stopień zanieczyszczenia powietrza 28.01.2021
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 28.01.2021 od godz. 10.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2021-01-27
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet edukacyjny
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet edukacyjny - cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.
Zobacz więcej »
2021-01-25
Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2021 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22.01.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-01-22
II stopień zanieczyszczenia powietrza 22.01.2021
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 22.01.2021 od godz. 09.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2021-01-21
Drogie śmieci
Od nowego roku po raz kolejny możemy zaobserwować wzrost stawek i opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zjawisko to ma charakter ogólnopolski i dotyczy praktycznie wszystkich gmin. Podwyżki mają wynikać z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami, które wynikają wprost z wyników przetargów na transport i zagospodarowanie odpadów. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn podwyższenia cen firmy odbierające śmieci wymieniają m.in. załamanie rynku surowców wtórnych, spadek cen paliw produkowanych z odpadów. Wskazuje się także na konieczność dopłacania do odbioru i przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie, które przed przetworzeniem muszą być kolejny raz segregowane ze względu na fatalną jakość segregacji bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Niedokładna selekcja odpadów przez mieszkańców doprowadziła do sytuacji, w której ich przetworzenie jest wyraźnie droższe od zagospodarowania odpadów zmieszanych. Nie można także pominąć, iż na wzrost kosztów zagospodarowania śmieci mają też wpływ m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia dotyczące gospodarki odpadami. - Spowodowały one wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie powszechnej obowiązkowej segregacji odpadów, rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energetycznej, skrócenie możliwości magazynowania odpadów, reorganizację przetargów na odbiór odpadów. Powyższą tendencję pogłębia zwiększenie cen energii elektrycznej i wzrost płacy minimalnej. Jako mieszkańcy nie mamy wpływu na przytoczone powyżej przyczyny, jednak na koniec należy wymienić ostatni element, który chyba w najwyższym stopniu warunkuje koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami. Należy tu wymienić ilość odpadów. Przypominamy, iż w wyniku zmiany przepisów, rozliczenia realizowane są za każdą tonę śmieci odebranych z nieruchomości, więc jeżeli będziemy w stanie ograniczyć ilość odpadów, automatycznie koszty spadną. Niestety w ostatnim roku większość gmin zaobserwowało znaczący, wręcz skokowy wzrost ilości odpadów. Ten trend nie ominął niestety także i naszej gminy.
Zobacz więcej »
2021-01-21
Skąd te śmieci ?
Koniec roku to naturalny czas podsumowań, rozliczeń i analiz. W związku z kończącą się za kilka miesięcy umową dotyczącą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, chcielibyśmy przedstawić Państwu porównanie masy odpadów zebranych w tym samym okresie w latach 2019 i 2020. Niestety już na pierwszy rzut oka ujawnia się tendencja rażącego wzrostu ilości odpadów w większości frakcji zebranych w 2020 r.
Zobacz więcej »
2021-01-21
Obwieszczenie - obwody łowieckie
Wychodząc naprzeciw prośbie Marszałka Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu.
Zobacz więcej »
2021-01-20
Strategia rozwoju Gminy na lata 2021-2030 - postęp prac
W związku z pojawieniem się w mediach społecznościowych uwag krytycznych na temat późnego terminu przystąpienia przez urząd gminy do opracowania dokumentu Strategii rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030 pragniemy Państwa poinformować, iż procedura wyłonienia Wykonawcy była prowadzona w I-szym kwartale 2020 roku i pierwsza umowa o realizację dokumentu została zawarta w dniu 4 maja 2020 roku z ostatecznym terminem opracowania Strategii do dnia 31.10.2020 roku. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, pomimo wielokrotnego wezwania z naszej strony, nie podjął współpracy i nie dotrzymał obowiązujących terminów / nie przedstawił żadnego opracowania wymaganego umową / z dniem 10 września 2020 roku odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Kolejna umowa została podpisana z aktualnym Wykonawcą już 21 września 2020 roku i w m-cu listopadzie rozpoczęto ankietowanie mieszkańców. Z uwagi na wprowadzenie w ustawodawstwie krajowym do procedury opracowania dokumentów strategicznych szeregu nowych, obowiązujących od 13 listopada 2020 roku uregulowań prawnych, zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi, Rada Gminy w dniu 30 listopada 2020 r. uchwaliła szczegółowy tryb i harmonogram opracowania dokumentu, mając na uwadze wprowadzone nowelizacją zasady. W związku z powyższym 30.11.2020 r. aneksem do umowy poszerzony został zakres przedmiotu zamówienia i konsekwentnie wydłużony został termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Prace nad Strategią rozwoju przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Zobacz więcej »
2021-01-19
II stopień zanieczyszczenia powietrza 19.01.2021
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 19.01.2021 od godz. 10.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2021-01-18
Dofinansowanie dla Gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
W dniu 18.01.2021 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla powiatu krakowskiego oraz gmin z tego powiatu. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Goszczy.
Zobacz więcej »
2021-01-18
Dbajmy o bezpieczeństwo naszych zwierząt !
W ostatnich dniach temperatury w Polsce sięgają bardzo nisko, co zagraża życiu wielu zwierząt. Prosimy o zabezpieczanie swoich psów, kotów w najlepszy możliwy sposób, przetrzymywanie ich w domach lub ciepłych pomieszczeniach. W Polsce wciąż wiele zwierząt utrzymywanych jest w niewłaściwych warunkach i co roku organizacje ochrony zwierząt biorą udział w wielu interwencjach z powodu niezapewnienia zwierzętom przez ich opiekunów odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi, zagrażającymi ich zdrowiu bądź życiu, co samo w sobie jest przestępstwem, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt. Szczególnie narażone są zwierzęta domowe, psy utrzymywane w kojcach bądź na uwięzi, koty bezdomne i wolno żyjące. Nierzadko zdarza się jednak, że i zwierzęta gospodarskie nie są należycie zabezpieczone przed działaniem mrozu i wiatru. Zwracamy się do Państwa więc z apelem o utrzymanie swoich zwierząt w odpowiednich warunkach, zabezpieczenie ich przed mrozem oraz niepozostawanie obojętnym w przypadku bycia świadkiem przetrzymywania zwierzęcia w złych warunkach.
Zobacz więcej »
2021-01-25
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej-Luborzyca
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej w miejscowości Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-01-25
Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2021 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22.01.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-01-18
Ogłoszenie - pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego (samochód)
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca ogłasza pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego. Przedmiotem przetargu jest samochód marki Peugeot model Partner, rok produkcji 2007, pojemność i moc silnika: 1560 cm3 /66,2 kW stan licznika 412 000km, kod VIN VF3GJ9HXC95260646. Cena wywoławcza sprzedaży samochodu wynosi 5 000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych ) + 23 % podatek VAT Szczegółowe informacje w sprawie przetargu znajdują się w załączniku do pobrania poniżej.
Zobacz więcej »
2021-01-08
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w formie bezprzetargowej
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w formie bezprzetargowej w miejscowości Marszowice.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
Zobacz więcej »
2020-12-11
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - Luborzyca, Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Luborzyca i Wysiołek Luborzycki.
Zobacz więcej »
2020-12-11
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - Łuczyce, Karniów, Goszyce
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Łuczyce, Karniów, Goszyce.
Zobacz więcej »
2020-12-11
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2020-12-29
XXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 29 grudnia 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-12-23
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.12.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2020-11-30
XX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 30 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zostało ono, w związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, przeprowadzone w trybie online.
Zobacz więcej »
2020-11-25
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.11.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 4. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Programu ”Wspieraj Seniora” na rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zastów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Wyrażenie zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 282 obręb Prusy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosku. 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-10-29
XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W środę 28 października 2020 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Ze względu na trwającą w naszym kraju pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązujące w związku z tym ograniczenia została ona przeprowadzona w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-12-31
Wymiana i montaż wyposażenia na boisku w Łuczycach
Wykonano prace związane z wymianą i montażem wyposażenia na boisku sportowym w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została wykonano:
Zobacz więcej »
2020-12-30
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika
Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152 K w miejscowości Łuczyce”. Zadanie to realizowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Zakres wykonanych robót obejmował budowę chodnika z obustronnym odwodnieniem oraz przebudowę jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem nowych warstw nawierzchni. Prace wykonane zostały na odcinku 274 mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 430 196,50 PLN (brutto), z czego 50% stanowiły środki pochodzące z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-12-21
Fundusz Sołecki: wyposażenie placu zabaw w Luborzycy
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 dwóch sołectw Luborzycy i Kocmyrzowa, przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I w Luborzycy, zostały zamontowane dwa nowe urządzenia wyposażenia placu zabaw. Są to: • linarium-stożek – urządzenie sprawnościowe do wspinaczki, z którego równocześnie korzystać może maksymalnie trzech użytkowników, którzy ukończyli siedem lat, • bocianie gniazdo – huśtawka, przeznaczone maksymalnie dla 2 użytkowników, którzy mogą z niego korzystać równocześnie. Koszt realizacji zadania: 10 558,63 zł (brutto).
Zobacz więcej »
2020-12-20
Sportowa Polska
Nazwa Projektu : Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Chodnik w Pietrzejowicach
W miejscowości Pietrzejowice dokonano odbioru końcowego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 776. Długość wykonanego odcinka chodnika to 204 mb, a wartość zadania 401 430 zł. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Województwem Małopolskim, a udział środków budżetu gminy wyniósł 201 430 zł.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Umowa na przebudowę drogi w Krzysztoforzycach
Dnia 01.12.2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce”, będąca efektem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Umowę realizować będzie P.H.U.P. MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, z siedzibą: Nasiechowice 31, 32-200 Miechów. Wartość umowy: 1 315 935,04 zł. brutto, termin realizacji do dnia 31.05.2021 r. Zadanie obejmuje: przebudowę drogi gminnej K600326 w miejscowości Krzysztoforzyce, głównie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok 900 mb, przebudowę poboczy, remont i przebudowę jezdni, remont istniejących zjazdów, budowę palisad zbrojonych, budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę oraz przebudowę czterech odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 170 mb wraz z towarzyszącą armaturą.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Nowe nawierzchnie na drogach powiatowych
Wykonane zostały nowe nawierzchnie asfaltowe na dwóch odcinkach dróg powiatowych w Goszczy i Czulicach. Zakres robót obejmował wykonanie nowych nawierzchni, utwardzenie poboczy i odtworzenie rowów. Zadania zrealizowano w ramach IS, a udział Gminy wyniósł 40 % kosztów zadania. W Czulicach prace wykonano na odcinku 1100 mb drogi, a ich koszt całkowity to kwota 339 150,00, w tym wkład budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 135 660,00 zł. Z kolei w Goszczy roboty wykonane zostały na odcinku 900 mb, za kwotę 251 940,00 zł, a wkład Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyniósł 100 700,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Zakończenie budowy chodnika w Kocmyrzowie
Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres robót obejmował budowę około 1200 mb chodnika, w tym 500 mb powyżej planowanej pierwotnie długości chodnika. Zwiększenie długości wybudowanego chodnika było możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym w trakcie postępowania przetargowego. W ramach wykonywanej inwestycji, poza budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostały wykonane dwa perony przystankowe oraz przejście dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 166 192,00 zł, wkład środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 60% całkowitej wartości inwestycji.
Zobacz więcej »
2020-12-10
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie – zakończenie zadania
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-społeczną została zakończona. Świetlica jest obiektem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, mieszczącym główną salę oraz pomieszczenia zaplecza gospodarczego i socjalno-sanitarnego. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja dofinansowana jest w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Poniesione koszty inwestycji objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w wysokości 899 999,77 zł brutto zostały zrefundowane w wysokości 283 060 zł. Oczekujemy pozostałej kwoty refundacji - 216 940 zł.
Zobacz więcej »
2020-12-10
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie.
Zobacz więcej »
2020-12-09
Fundusz Sołecki: zjazd linowy w Baranówce
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 zostało zrealizowane zadanie pn.: "Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Baranówka" na kwotę 16 200,00 zł brutto, wykonane przez firmę: TediPlay Place Zabaw (ul. Dworcowa 31, Biały Bór). Zjazd linowy o długości ok. 24 m został zlokalizowany na terenie boiska sportowego w Baranówce, wykonany jest z elementów stalowych. Słupy osadzone w betonowych fundamentach na stalowych kotwach. Obiekt nadaje się do użytkowania zarówno przez dzieci jak i przez dorosłych.
Zobacz więcej »
2020-12-09
Kolejny etap prac przy budowie sali gimnastycznej w Karniowie
Trwa kolejny etap prac przy realizacji inwestycji pn.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE. Zarówno budynek główny, w którym będzie się mieścić sala gimnastyczna oraz budynek zaplecza zostały ocieplone i została już wykonana docelowa elewacja w kolorze dopasowanym do istniejącego już budynku szkoły. Obecnie trwają prace wewnątrz polegające na wykonywaniu instalacji wewnętrznych, jak również wykonywane są tynki i wylewki. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zobacz więcej »
2021-01-18