Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2020-10-19
Informacja na temat pracy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w Powiecie Krakowskim oraz kolejnymi przypadkami obowiązkowej kwarantanny dla pracowników Urzędu Gminy, od 19 października 2020 r. do odwołania wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.
Zobacz więcej »
2020-10-23
Od 24.10.2020 r. w Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa
Od 24.10.2020 r. w Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Cała Polska objęta została czerwoną strefą.
Zobacz więcej »
2020-10-27
Prace renowacyjne na boisku w Łuczycach
Trwają prace związane z modernizacją boiska sportowego w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została przeprowadzona renowacja nawierzchni trawiastej (wyrównanie, wysiew i uzupełnienie mieszanką traw). Po obwodzie boiska wkopano siatkę przeciw kretom, co w przyszłości zapobiegnie powstawaniu muld i kretowin. Wykonano miejscowo naprawę ogrodzenia. W kolejnym etapie wymienione zostaną mocno zniszczone trybuny i wiaty dla zawodników. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Łuczyc i okolicznych miejscowości zyskają odnowiony obiekt sportowo-rekreacyjny, który umożliwi realizację pasji sportowych, poprawę kondycji fizycznej oraz integrację różnych grup społecznych. Umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia” została podpisana z Województwem Małopolskim w dniu 18.09.2020 r. Całkowita wartość zadania: 134 973,66 zł., kwota dofinansowania: 63 840,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-10-26
Informacja CM MASZACHABA w sprawie badań profilaktycznych
Zamieszczamy informację otrzymaną w dniu 26.10.2020 r. od Centrum Medycznego MASZACHABA. Informujemy, iż przyczyny epidemiczne uniemożliwiają przeprowadzenie planowanych spotkań edukacyjnych oraz badań tarczycy w dniach: od 26 do 30.10.2020 na terenie Powiatu Krakowskiego. Badania mammograficzne pozostają bez zmian realizowane w wymaganym rygorze sanitarnym.
Zobacz więcej »
2020-10-22
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.10.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2020 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2019/2020. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Kocmyrzów I. 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic. 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 10. Udzielenie dotacji dla jednostki OSP. 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-10-22
Parking typu „Parkuj i jedź” w Goszczy
Kończą się prace związane z budową parkingu typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Goszcza przy stacji kolejowej. Nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowe i miejsca postojowe zostały wykonane z kostki brukowej. Na terenie parkingu możliwy będzie postój 44 samochodów osobowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano wiatę wraz z stojakami na rowery. Oświetlenie wykonano w postaci wolnostojących lamp ulicznych z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, zostały zamontowane również kamery do monitorowania obiektu.
Zobacz więcej »
2020-10-20
Budowa chodnika w Kocmyrzowie
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane jest w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres robót obejmuje budowę 1200 mb chodnika. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to kwota 1 166 192,00 PLN (brutto), w tym wkład środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 699 715,00 PLN (brutto). W ramach wykonywanej inwestycji, poza budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostaną wykonane perony autobusowe oraz przejście dla pieszych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doświetlone.
Zobacz więcej »
2020-10-19
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków /opinii do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Zobacz więcej »
2020-10-19
Kolejna edycja naborów
Na prośbę Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa zamieszczamy informację o kolejnej edycji naborów wniosków na projekty grantowe.
Zobacz więcej »
2020-10-15
Od 17 października powiat krakowski w czerwonej strefie
Od 17 października powiat krakowski w czerwonej strefie o podwyższonym rygorze sanitarnym.
Zobacz więcej »
2020-10-15
Powszechny Spis Rolny - przypomnienie
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl/ Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym, Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. Informujemy, że na terenie naszej gminy od dnia 1 października pracuje 4 rachmistrzów spisowych. Ewentualne dane rachmistrzów można potwierdzić w Urzędzie Gminy. Przypominamy, że wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest dla wszystkich rolników obowiązkowe.
Zobacz więcej »
2020-10-14
Małopolska walczy z zanieczyszczeniem powietrza
W dniu 28.09.2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił nowy Program ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa małopolskiego. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wyznacza działania, których celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń. Najważniejsze działania określone w Programie m.in.: promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania dla OZE, wykorzystanie „zielonej energii” w budynkach użyteczności publicznej oraz przyspieszenie wdrażania uchwały antysmogowej dla Małopolski, polegającej na wymianie przestarzałych pieców i kotłów. Oprócz długofalowych planów w nowym POP powstał także plan działań doraźnych, realizowanych w sytuacjach zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza. Ustalone zostały trzy stopnie alarmu smogowego. Pierwszy będzie ogłaszany, jeśli średnia z ostatnich 12 godzin dla stężenia pyłu PM10 przekroczy 80 µg na metr sześcienny. Gminy zostaną wtedy zobligowane do przeprowadzenia prewencyjnej kontroli spalania odpadów. Przy drugim stopniu zagrożenia (PM10 przekroczy 100 µg na metr sześcienny) oprócz kontroli spalania będzie ograniczona aktywność na zewnątrz dzieci i młodzieży. Nie będzie można stosować dmuchaw do liści oraz palić w kominkach i kozach, o ile nie są one jedynym źródłem ogrzewania w budynku. Po wprowadzeniu trzeciego stopnia zagrożenia (PM10 powyżej 150 µg na metr sześcienny) do wszystkich ograniczeń i działań przewidzianych dla 1 i 2 stopnia dojdzie m.in. ograniczenie eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe i ograniczenia prac budowlanych związanych z emisją pyłu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie nowych rozwiązań i działań naprawczych mających prowadzić do poprawy jakości powietrza w Małopolsce: Preferencje finansowania odnawialnych źródeł energii; Wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym; Ekodoradcy dla mieszkańców w każdej gminie; Stworzenie wojewódzkiej bazy danych o emisjach przemysłowych; Kontrole interwencyjne i planowe palenisk; Utworzenie punktów obsługi programu Czyste Powietrze; Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować: od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji), od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2). Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu). Zapisy nowego Programu ochrony powietrza dla Małopolski zakłada także szereg zadań dla samorządów gminnych, m.in.: utworzenie i utrzymanie punktów obsługi programu Czyste Powietrze, zatrudnienie ekodoradcy w każdej gminie, którego zadaniem będzie doradztwo dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz obsługa programu Czyste Powietrze, prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie opalanego węglem lub drewnem oraz obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji, inwentaryzacja co najmniej 70% budynków w gminie do końca 2021 roku, w tym co najmniej 90% do 30 czerwca 2022 roku. Współpraca gmin z kominiarzami i nadzorem budowlanym przy inwentaryzacji do krajowej bazy CEEB. Przekazywanie co pół roku informacji o postępie wymiany kotłów i inwentaryzacji w gminie, kontrole interwencyjne palenisk w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. Możliwe będzie prowadzenie kontroli przez straże gminne bądź międzygminne, pracowników urzędu lub przy współpracy z Policją. W przypadku co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku konieczne będzie pobranie próbki popiołu z paleniska, analiza skali ubóstwa energetycznego, potrzeb w zakresie termomodernizacji i wymiany ogrzewania u tych osób oraz wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i rekomendowane wprowadzenie programów osłonowych dla najuboższych, identyfikacja, w ramach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, potencjalnych obszarów, które ze względów technicznych i prawnych mogą być przeznaczone pod instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW wytwarzające energię elektryczną, zapewnienie przez jednostki samorządu wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Od 2023 roku co najmniej 50%, a od 2025 roku 100% zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku będzie pochodziło z OZE, rekomendacja przeznaczenia co najmniej 1% dochodów własnych gminy (bez uwzględniania subwencji i dotacji) na finansowanie: realizacji programów dotacyjnych i osłonowych, prowadzenia kontroli, zatrudnienia ekodoradców, realizacji programów rządowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, osiągnięcie poprzez prowadzone działania liczby urządzeń grzewczych niespełniających wymagań uchwały antysmogowej (dla Małopolski), która nie przekroczy od 1 stycznia 2023 roku 15%, a od 1 stycznia 2027 roku 3% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych w gminie.
Zobacz więcej »
2020-10-14
Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce w Baranówce
Z dniem 11.09.2020 r. podpisana została z Województwem Małopolskim umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce z 1864 r. na terenie Zespołu Dworskiego z 1926r.” w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2020”. Obecnie trwają prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce. Zabytkowy obiekt zostanie odnowiony i zabezpieczony przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych i upływem czasu. Kapliczka w Baranówce stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego Gminy i lokalnej tożsamości mieszkańców. Całkowity koszt rewitalizacji kapliczki: 33 610,70 zł., przyznana kwota dotacji: 15 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-10-13
Remont dróg powiatowych w Czulicach i Goszczy
W dniu 13.10.2020 r. odbyło się spotkanie w terenie, podczas którego dokonano przekazania dróg przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonawcy Firmie PRODiM Oskar Niezabitowski, celem wykonania robót drogowych. Zakres robót obejmuje remont drogi powiatowej nr 1268K w miejscowości Czulice-Wronin i drogi powiatowej nr 2154K w miejscowości Goszcza-Kielnik. Zadanie jest realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, udział finansowy Gminy stanowi 40% kosztów zadania.
Zobacz więcej »
2020-10-13
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu OZE
Mając na uwadze zainteresowanie Mieszkańców budową odnawialnych źródeł energii (OZE) przygotowujemy się do nowego okresu programowania. Dlatego też w dniu dzisiejszym, tj. 13.10.2020 r., z inicjatywy Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pięć Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Zielonki, Gmina Wielka Wieś, Gmina Michałowice oraz Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) podpisało list intencyjny w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod roboczą nazwą „Odnawialne źródła energii – Wsparcie dla mieszkańców Małopolskich Gmin”. Jest to nowa inicjatywa na przyszły okres programowania unijnego. Podpisany list intencyjny jest wyjściem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie realizacji budowy OZE oraz pierwszym krokiem w podjęciu starań o uzyskanie dofinansowania.
Zobacz więcej »
2020-10-12
Małopolski Festiwal Innowacji - w tym roku online !
Już 19 października startuje 10. Małopolski Festiwal Innowacji! Zapraszamy na tydzień pełen innowacyjnych wrażeń!
Zobacz więcej »
2020-10-19
Informacja o odwołaniu przetargu
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż traktora, wyznaczonego na dzień 20.10.2020 r. na godz. 9.00
Zobacz więcej »
2020-10-09
Nowe nabory na stanowiska urzędnicze
Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pojawiły się nowe ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze.
Zobacz więcej »
2020-09-28
Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży środka trwałego
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.
Zobacz więcej »
2020-09-21
Zebranie - Krzysztoforzyce 27.09.2020 r.
Zawiadamiam mieszkańców wsi Krzysztoforzyce, że zebranie na temat funduszu sołeckiego na rok 2021 odbędzie się w niedzielę tj. 27.09.2020 r. o godz. 16.00 w świetlicy.
Zobacz więcej »
2020-09-17
Zebranie wiejskie w Karniowie 20.09.2020 r.
Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 20 września 2020 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Remizie w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2021 r. 2. Sprawy mieszkańców.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Zebranie wiejskie w Wysiołku Luborzyckim 21.09.2020 r.
Dnia 21 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 na terenie Domu Kolpinga w Wysiołku Luborzyckim odbędzie się zebranie mieszkańców. W programie: 1. Fundusz sołecki na 2021 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Zebranie wiejskie w Skrzeszowicach 20.09.2020 r.
Szanowni Mieszkańcy Skrzeszowic Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20.09.2020r. o godz. 17.00 /niedziela/ w Remizie OSP Skrzeszowice. W Remizie obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.
Zobacz więcej »
2020-09-14
Zebranie wiejskie w Rawałowicach - II termin
Sołtys Sołectwa Rawałowice informuje, że w dniu 20 września 2020 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w remizie OSP Rawałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie - II termin.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2020-10-22
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.10.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2020 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2019/2020. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Kocmyrzów I. 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic. 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 10. Udzielenie dotacji dla jednostki OSP. 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-09-08
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 7 września 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-09-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 07.09.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zielonki na realizację zadania publicznego w zakresie kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych. 6. Podjęcie rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego. 7. Wyrażenie woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K – budowa chodnika w Łuczycach". 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-07-15
XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
14 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczyli ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęła część proceduralna, podczas której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także przyjęła protokół z poprzedniej XVI Sesji.
Zobacz więcej »
2020-07-08
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.07.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzysztoforzyce. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2020/2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków 8. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-10-27
Prace renowacyjne na boisku w Łuczycach
Trwają prace związane z modernizacją boiska sportowego w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została przeprowadzona renowacja nawierzchni trawiastej (wyrównanie, wysiew i uzupełnienie mieszanką traw). Po obwodzie boiska wkopano siatkę przeciw kretom, co w przyszłości zapobiegnie powstawaniu muld i kretowin. Wykonano miejscowo naprawę ogrodzenia. W kolejnym etapie wymienione zostaną mocno zniszczone trybuny i wiaty dla zawodników. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Łuczyc i okolicznych miejscowości zyskają odnowiony obiekt sportowo-rekreacyjny, który umożliwi realizację pasji sportowych, poprawę kondycji fizycznej oraz integrację różnych grup społecznych. Umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia” została podpisana z Województwem Małopolskim w dniu 18.09.2020 r. Całkowita wartość zadania: 134 973,66 zł., kwota dofinansowania: 63 840,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-10-22
Parking typu „Parkuj i jedź” w Goszczy
Kończą się prace związane z budową parkingu typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Goszcza przy stacji kolejowej. Nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowe i miejsca postojowe zostały wykonane z kostki brukowej. Na terenie parkingu możliwy będzie postój 44 samochodów osobowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano wiatę wraz z stojakami na rowery. Oświetlenie wykonano w postaci wolnostojących lamp ulicznych z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, zostały zamontowane również kamery do monitorowania obiektu.
Zobacz więcej »
2020-10-20
Budowa chodnika w Kocmyrzowie
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane jest w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres robót obejmuje budowę 1200 mb chodnika. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to kwota 1 166 192,00 PLN (brutto), w tym wkład środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 699 715,00 PLN (brutto). W ramach wykonywanej inwestycji, poza budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostaną wykonane perony autobusowe oraz przejście dla pieszych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doświetlone.
Zobacz więcej »
2020-10-13
Remont dróg powiatowych w Czulicach i Goszczy
W dniu 13.10.2020 r. odbyło się spotkanie w terenie, podczas którego dokonano przekazania dróg przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonawcy Firmie PRODiM Oskar Niezabitowski, celem wykonania robót drogowych.
Zobacz więcej »
2020-10-08
Uroczyste przekazanie sztandaru i otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszycach
W czwartek 8 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Goszycach odbyła się podwójna uroczystość: uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole.
Zobacz więcej »
2020-10-07
Sala gimnastyczna w Goszycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszycach.
Zobacz więcej »
2020-09-16
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach
W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
Zobacz więcej »
2020-09-15
Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Karniowie
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Sala gimnastyczna w Łuczycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2020-09-10
Wyświetlacz prędkości w Goszycach
W dniu 08.09.2020 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego został zamontowany wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca udzieliła Powiatowi ze swojego budżetu w formie dotacji kwotę 10.000 zł na realizację powyższego zadania.
Zobacz więcej »
2020-09-03
Fundusz Sołecki: renowacja krzyży w Woli Luborzyckiej
W ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w miejscowości Wola Luborzycka wykonano renowację dwóch krzyży - za łączną kwotę 9 990,00 zł brutto.
Zobacz więcej »
2020-08-04
Budowa chodnika w miejscowości Kocmyrzów - c.d.
Dnia 31.07.2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1267 K polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-10-15
Powszechny Spis Rolny - przypomnienie
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Konkurs "Piłka w grze"
Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie, zaś gminy do promowania konkursu i samospisu internetowego.
Zobacz więcej »
2020-09-01
Newsletter spisowy
W dniu 01.09.2020 r. na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. W załączeniu zamieszczamy newsletter spisowy, w którym zawarte zostały podstawowe informacje o spisie rolnym.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Nabór na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Zobacz więcej »
2020-06-15
Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Powszechny Spis Rolny 2020- najważniejsze informacje
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Zobacz więcej »
2020-10-16