Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2020-07-13
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy II tura
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-06-08
Ponowne wyłożenie MPZP
O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 08.06.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz po akceptacji procedury naprawczej przez ten Wydział.
Zobacz więcej »
2020-05-25
Funkcjonowanie administracji samorządowej od 25.05.2020 r.
Od dnia 25 maja 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca prowadzi bezpośrednią obsługę Interesantów.
Zobacz więcej »
2020-05-14
Informacja dla przedsiębiorców w związku z pandemią
Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, informujemy o możliwości uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Zobacz więcej »
2020-04-22
COVID-19 - INFORMUJEMY !
W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Małopolski mogą uzyskać pomoc finansową w postaci: - Bonów rekompensacyjnych - 9 000 zł na utrzymany etat. Warunek: w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków), działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon.
Zobacz więcej »
2020-05-28
Walka z koronawirusem - podstawowe zasady bezpieczeństwa
Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii wszyscy musimy stosować się do ściśle określonych zasad i przestrzegać zaleceń. Poniżej znajdują się NAJWAŻNIEJSZE z nich. SZCZEGÓŁY dotyczące aktualnych zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń mających pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dostępne są w poniższym linku:
Zobacz więcej »
2020-05-04
Koronawirus - informacje ogólne, zalecenia, inf. telefoniczna
Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
Zobacz więcej »
2020-07-14
Nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0"
Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 mln złotych ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. WAŻNE! Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani ROPS zaprasza rodziców najmłodszych dzieci, którzy ze względu na konieczność sprawowania nad nimi opieki nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego i wychowawczego. W ramach projektu przeprowadzono już w dwa nabory (w latach: 2018 i 2019 ) i objęto wsparciem ponad 450 rodzin z województwa małopolskiego. WAŻNE! Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00. Jakie wsparcie można uzyskać? Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy: -wsparcie podstawowe 1 850 zł /m-c - wsparcie podwyższone 2 600 zł/m-c – dla rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” Kto może skorzystać? Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku do lat 3 z Małopolski: - pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem - przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym chcący powrócić do pracy - pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia Regulamin naboru wraz załącznikami dot. projektu można znaleźć : • Na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”- Aktualności Szczegółowe informacje można też znaleźć : • Biuro Projektu „Małopolska Niania 2.0” - ROPS ul. Piastowska 32 w Krakowie telefon: 698 897 002 lub 12 422 06 36 w.23 • skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7 • facebook.com/MalopolskaNiania/ Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zobacz więcej »
2020-07-09
Wybory Prezydenta RP - ponowne głosowanie 12.07.2020 r.
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności obsługiwane będą: a) osoby powyżej 60. roku życia, b) kobiety w ciąży, c) osoby z dzieckiem do lat 3, d) osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie
Zobacz więcej »
2020-07-08
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.07.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2020-07-08
Montaże instalacji fotowoltaicznych
Trwają montaże instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach naszych Mieszkańców w ramach projektu pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. Zgłoszonym, przez firmę SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Podwykonawcą na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest firma: Przedsiębiorca, Dariusz Ciochoń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cogito Energy Dariusz Ciochoń z siedzibą w Woli Rzędzińskiej nr 320B, 33-150 Wola Rędzińska. Sukcesywnie firma będzie się kontaktować z Mieszkańcami celem montażu instalacji.
Zobacz więcej »
2020-07-08
Poradniki dla rolników
Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie zamieszczamy poradniki dla rolników (pliki do pobrania poniżej) dotyczące wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu rzeźni rolniczej (wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020 r.).
Zobacz więcej »
2020-07-07
„Małopolskie OSP 2020” – przyznana dotacja
Uchwałą Sejmiku Małopolskiego Nr XXIII/326/20 z dnia 1 lipca 2020 r. przyznano nam dotację w wysokości 22 438 zł na roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie. Będzie to pierwszy etap robót zaplanowanych w roku bieżącym, polegający na dociepleniu tarasu nad częścią garażową wraz z położeniem płytek gresowych i wykonaniem stalowej balustrady oraz montażu dwóch bram garażowych do remizy. Szacowany koszt to kwota 89 751 zł.
Zobacz więcej »
2020-07-03
Dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski"
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce z 1864 r. na terenie Zespołu Dworskiego z 1926 r.” w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2020”.
Zobacz więcej »
2020-07-03
Podpisanie umowy na wymianę pieców
Dnia 19 czerwca 2020 r. została podpisana przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zobacz więcej »
2020-07-01
Ponad 4,5 mln zł na realizację gminnych inwestycji
Promesę na ręce Wójta Marka Jamborskiego przekazał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W przekazaniu promesy uczestniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Małgorzata Doniec. Wysokość wsparcia uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych w tegorocznym budżecie. Dzięki realizacji wielu inwestycji otrzymaliśmy jedną z najwyższych kwot wsparcia w Powiecie Krakowskim.
Zobacz więcej »
2020-07-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-07-02
Zebranie wiejskie w Wiktorowicach 11.07.2020 r.
Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 19.00 u Państwa Kowalczyk odbędzie się zebranie wiejskie. Tematyka zebrania dotyczyć będzie spraw ogólnych i bieżących.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Zebranie wiejskie w Wilkowie 21.06.2020 r.
Sołtys wsi Wilków i Rada Sołecka serdecznie zapraszają Mieszkańców Wilkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21.06.2020 r. (niedziela) o godzinie 11 w budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2020-06-12
Zebranie wiejskie w Pietrzejowicach 21.06.2020 r.
W dniu 21.06.2020 r. godz.9:15 w Świetlicy Wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców Pietrzejowic.
Zobacz więcej »
2020-06-12
Informacje w sprawie udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Informacje w sprawie udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zobacz więcej »
2020-06-01
Nazewnictwo ulic w miejscowości Krzysztoforzyce cd.
Po pierwszej publikacji proponowanych nazw ulic wpłynęło do tut. Urzędu sporo próśb o zmianę lub modyfikację. Po weryfikacji wszystkich wniosków Mieszkańców Krzysztoforzyc ponownie udostępniamy mapę do konsultacji. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl do dnia 05-06-2020.
Zobacz więcej »
2020-05-18
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu - Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-04-02
Nazewnictwo ulic w miejscowości Krzysztoforzyce
W związku z wolą Mieszkańców wsi Krzysztoforzyce oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Krzysztoforzyce.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2020-07-08
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.07.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzysztoforzyce. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2020/2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków 8. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-07-03
XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło się posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy. Posiedzenie to, w związku z obowiązującą w naszym kraju sytuacją epidemiczną, przeprowadzono w dwóch salach: sala obrad, II piętro - Rada Gminy, sala USC, parter. - Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019”
Zobacz więcej »
2020-06-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 08.06.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w dwóch salach: Radni - sala obrad, II piętro, Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019 - sala USC, parter.
Zobacz więcej »
2020-05-27
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy 28.05.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Zobacz więcej »
2020-04-29
XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 28 kwietnia 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XIV Sesji Rady.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-06-22
Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776
Dnia 17.06.2020 r. została podpisana umowa na PRZEBUDOWĘ DROGI 776 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW (w miejscowości Pietrzejowice) z Firmą Produkcyjno Handlowo Transportową TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.
Zobacz więcej »
2020-06-04
Fundusz Sołecki: założenie zieleni na skwerze w Wysiołku Luborzyckim
W ostatnim czasie założona została zieleń na skwerze koło przystanku pod kościołem, naprzeciwko gimnazjum (Wysiołek Luborzycki). Posadziliśmy rośliny zimozielone oraz kwitnące. W pasach sadzenia roślin rozłożona została geowłóknina oraz wysypana kora. W zakres zadania wchodziła również regeneracji trawy, która pozostała w części zieleńca. Prace zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego dla Wysiołka Luborzyckiego.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie - kontynuacja
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie kontynuowana jest w roku bieżącym i realizowana zgodnie z umową z Wykonawcą i harmonogramem rzeczowo-finansowym z terminem zakończenia robót do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Postęp prac obrazują zamieszczone poniżej fotografie.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce cd.
W miejscowości Baranówka postępują roboty budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitarne. Wykonano już większość robót związanych z przyłączami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu oraz posadowiono szatnię kontenerową. Pozostają dalsze roboty terenowe, roboty wykończeniowe i wyposażenie wewnętrzne.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Odrestaurowana kapliczka w Zastowie
Zakończone zostały prace remontowo – budowlane przy usytuowanej w Zastowie, w pobliżu pętli MPK, kapliczce będącej jednym z charakterystycznych „elementów” panoramy tej miejscowości. Kapliczka pochodzi z 1906 roku, a jej fundatorem był Jan Wiatr. Koszt wykonanych prac renowacyjnych wyniósł 14 803,81 zł a przeznaczone na ten cel środki w całości pochodziły z budżetu gminy.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Fundusz Sołecki: remont w parku lipowym w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim zakończone zostały prace związane z remontem istniejących urządzeń (stołów, ławek) oraz istniejącego zadaszenia w parku lipowym. Prace obejmowały również wykonanie paleniska, zakup ławek. Zadanie to realizowane było z Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-04-28
Kontynuacja budowy chodnika w Pietrzejowicach
W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentowanym przez: Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółkę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 776
Zobacz więcej »
2020-04-23
Fundusz Sołecki: poprawa estetyki otoczenia w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim, przy przydrożnym krzyżu, został poprawiony wygląd przyległego otoczenia: wyremontowane zostały schody, wzmocniona została część skarpy oraz zamontowane zostały palisady tworząc miejsce na nasadzenia roślinne, które zostaną posadzone w najbliższym terminie. Zadanie realizowane było w oparciu o fundusz sołecki.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - kontynuacja
W miejscowości Baranówka prowadzone są prace budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitane.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęcia wody Rawałowice
Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia wody w Rawałowicach. Zakres umowy: - włączenie w system zasilania dodatkowego zbiornika o pojemności 150 m³, - budowa hydroforni, wspierającej wieżę ciśnień (kula w Karniowie); - dostosowanie ujęć do nowych urządzeń, - sterowanie i monitoring, - zwiększenie parametrów sieci wodociągowej w tym obszarze.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęć wody Łuczyce, Sadowie, Goszcza
Przebudowa ujęć wody Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1, G2. Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowy ujęć wód podziemnych dla 7 obiektów. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak.
Zobacz więcej »
2020-07-13
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy II tura
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-07-10
Informacja o pracy OKW
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-10, w dniu ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t.j. 12 lipca 2020 r., rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2020-07-09
Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 12 lipca 2020 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10."
Zobacz więcej »
2020-07-09
Wybory Prezydenta RP - ponowne głosowanie 12.07.2020 r.
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności obsługiwane będą: a) osoby powyżej 60. roku życia, b) kobiety w ciąży, c) osoby z dzieckiem do lat 3, d) osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie 4. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy. 5. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10. 6. Obowiązują te same, co podczas I tury wyborów, obwody głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych – link http://kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/…/obwieszczenie-wojta…/ 7. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/
Zobacz więcej »
2020-07-08
Postanowienie w sprawie zmian w składach OKW
POSTANOWIENIE NR 117/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Głosowanie korespondencyjne - II tura wyborów
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. , w dniu ponownego głosowania 12 lipca 2020 roku.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Obwieszczenie PKW z dnia 30.06.2020 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-29
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-06-19
Powszechny Spis Rolny 2020- najważniejsze informacje
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Nabór na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Zobacz więcej »
2020-06-15
Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zobacz więcej »
2020-07-07