Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wybory Prezydenta RP - ponowne głosowanie 12.07.2020 r.
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności obsługiwane będą: a) osoby powyżej 60. roku życia, b) kobiety w ciąży, c) osoby z dzieckiem do lat 3, d) osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie
Zobacz więcej »
2020-07-09
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.07.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2020-07-08
Montaże instalacji fotowoltaicznych
Trwają montaże instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach naszych Mieszkańców w ramach projektu pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. Zgłoszonym, przez firmę SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Podwykonawcą na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest firma: Przedsiębiorca, Dariusz Ciochoń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cogito Energy Dariusz Ciochoń z siedzibą w Woli Rzędzińskiej nr 320B, 33-150 Wola Rędzińska. Sukcesywnie firma będzie się kontaktować z Mieszkańcami celem montażu instalacji.
Zobacz więcej »
2020-07-08
Poradniki dla rolników
Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie zamieszczamy poradniki dla rolników (pliki do pobrania poniżej) dotyczące wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu rzeźni rolniczej (wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020 r.).
Zobacz więcej »
2020-07-08
„Małopolskie OSP 2020” – przyznana dotacja
Uchwałą Sejmiku Małopolskiego Nr XXIII/326/20 z dnia 1 lipca 2020 r. przyznano nam dotację w wysokości 22 438 zł na roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie. Będzie to pierwszy etap robót zaplanowanych w roku bieżącym, polegający na dociepleniu tarasu nad częścią garażową wraz z położeniem płytek gresowych i wykonaniem stalowej balustrady oraz montażu dwóch bram garażowych do remizy. Szacowany koszt to kwota 89 751 zł.
Zobacz więcej »
2020-07-07
Dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski"
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce z 1864 r. na terenie Zespołu Dworskiego z 1926 r.” w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2020”.
Zobacz więcej »
2020-07-03
Podpisanie umowy na wymianę pieców
Dnia 19 czerwca 2020 r. została podpisana przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zobacz więcej »
2020-07-03
Ponad 4,5 mln zł na realizację gminnych inwestycji
Promesę na ręce Wójta Marka Jamborskiego przekazał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W przekazaniu promesy uczestniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Małgorzata Doniec. Wysokość wsparcia uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych w tegorocznym budżecie. Dzięki realizacji wielu inwestycji otrzymaliśmy jedną z najwyższych kwot wsparcia w Powiecie Krakowskim.
Zobacz więcej »
2020-07-01
Program „Moja Woda” - możliwość składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie od 1 lipca
Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie na instalacje przydomowej retencji w ramach programu „Moja Woda” przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych. W ramach programu można otrzymać maksymalnie 5 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% poniesionych kosztów instalacji zatrzymujących wodę z okolicy. Mogą to być nie tylko oczka wodne, ale również zbiorniki retencyjne podziemne i naziemne, przewody odprowadzające wody opadowe oraz elementy do nawadniania czy innego wykorzystania zgromadzonej wody. Wnioski z terenu województwa małopolskiego należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12. W celu uzyskania dofinansowania należy wejść na stronę WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ i zapoznać się z dostępnym tam regulaminem. Następnie należy pobrać formularz wniosku, wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać na adres moja.woda@wfos.krakow.pl. Poprawnie wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie Funduszu lub wysłać pocztą. Termin realizacji powyższego programu obejmie lata 2020 – 2024, podpisanie umów realizowane będzie do 30 czerwca 2024 r., natomiast wydatkowanie środków do końca 2024r. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. - zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania można zadawać na adres e-mail: moja.woda@wfos.krakow.pl lub kontaktować się z pracownikami: Joanna Czeluśniak – 516 280 008, Malwina Mazurek – 511 122 940
Zobacz więcej »
2020-07-01
Dewestacja zieleńca w Wysiołku Luborzyckim
Z przykrością informujemy o akcie wandalizmu w Wysiołku Luborzyckim. Zniszczona została część nasadzeń na zieleńcu pod kościołem przy pętli autobusowej. W godzinach nocnych wyrwane zostały rośliny, które nie tak dawno posadziliśmy z funduszu sołeckiego. Wandale uszkodzili oraz porozrzucali krzewy, pozostawiając przy tym inne śmieci. Dzięki szybkiej interwencji uszkodzenia zostały usunięte. Karygodny incydent został zgłoszony na policję i liczymy, że dołoży ona starań by teren ten był bezpieczny. Do sprawców apelujemy o poszanowanie naszego otoczenia ! Dodatkowo informujemy, że miejsce to zostanie objęte monitoringiem.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Od 02.07.2020 r. nowe numery telefonów na Policję
Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych. Zamiast numeru kierunkowego „12” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi będą „83”.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Dofinansowanie na modernizację boiska w Łuczycach
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia”
Zobacz więcej »
2020-06-30
2019-09-02