Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Organizacje i Stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz Mieszkańców naszej Gminy. Działalność ta obejmuje większość aspektów życia codziennego naszych Mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto wymienić choćby działalność na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, szeroka rozumianą działalność charytatywną, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Mieszkańców naszej Gminy.

Wśród organizacji społecznych istniejących w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca należy wymienić przede wszystkim: Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP oraz Stowarzyszenia takie jak: "Szansa" i "Rodzina Kolpinga".

Zdajemy sobie sprawę, iż przedstawiony poniżej wykaz organizacji i stowarzyszeń społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z różnych względów nie jest wykazem kompletnym, dlatego też zwracamy się z apelem i prośbą do członków wszystkich nie wymienionych tu organizacji i stowarzyszeń społecznych o kontakt z Urzędem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca celem uzupełnienia powyższego wykazu: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

ROK 2020

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 listopada 2018 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

W załączeniu:

„MAŁE GRANTY” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

1. O „Małe granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jest to tryb uproszczony, zgodny z zapisami art. 19a ustawy; poza otwartymi konkursami ofert.

3. Oferty na realizację zadania składane są z inicjatywy organizacji.

 

Warunki uzyskania dotacji:

1/ oferta winna dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

2/ dofinansowanie (wsparcie) lub finansowanie zadania nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

3/ termin realizacji zadania do 90 dni.

4/ jedna organizacja w roku kalendarzowym może otrzymać w trybie pozakonkursowym max 20 tys. zł.

5/ Oferta winna być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 14 kwietnia 2016 roku ( wg instrukcji).

Z środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje dla organizacji pozarządowych na „małe granty” może być przeznaczona kwota w wysokości max 20%. Wnioski/oferty składane przez organizacje pozarządowe winny mieścić się w zakresie zadań wskazanych jako priorytetowe w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Procedura – zasady przyznawania dotacji:

Ofertę należy złożyć do urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dziennik podawczy z dopiskiem „Mały Grant” lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca z dopiskiem „Mały Grant”. Nabór odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok (do wyczerpania przeznaczonych środków). Czas oceny złożonej oferty jest stosunkowo krótki (zaleca się złożenie oferty na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania). Oceny warunków formalnych oraz celowości realizacji zadania dokonuje organ administracji publicznej (właściwa komórka merytoryczna oraz Wójt Gminy w drodze Zarządzenia).

W przypadku uznania celowości realizacji zadania oferta jest upubliczniona w ciągu 7 dni od złożenia tj. zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każdy może wnieść uwagi do upublicznionej oferty, uwagi rozpatrywane są przez organ. Po pozytywnej decyzji niezwłocznie podpisuje się umowę o dotację.

Załącznikiem do oferty jest kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Dotyczy to tylko tych podmiotów które nie są zarejestrowane w KRS (organizacje mające wpis do KRS nie składają załącznika).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego:

Z realizacji zadania organizacja sporządza sprawozdanie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Telefon kontaktowy: 12/ 387 00 36

e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Wzór oferty i sprawozdania znajduje się poniżej:

WZÓR OFERTY - PDF

WZÓR OFERTY - DOC

Nowy wzór sprawozdania obowiązujący od 1 marca 2019 roku (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego / Dziennik Ustaw z dnia 26.X.2018 r. poz. 2055):

WZÓR SPRAWOZDANIA - PDF

WZÓR SPRAWOZDANIA - DOC

Ogłoszenie

w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie „Rusz się!”

Nazwa Zadania:

„II Bieg w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca”

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego:

od 06-04-2020 do 25-06-2020

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

06-03-2020

Status oferty:

Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:

7 800,00 PLN

Proponowana kwota dotacji:

7 800,00 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:

do dnia 19-03-2020 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

  • Oferta realizacji zadania publicznego

  • Formularz zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie

w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:

Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy

 

Nazwa Zadania:

„Dzień Wiosny-Dniem Kobiet” – warsztaty integracyjne dla Kobiet z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

 

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Termin realizacji zadania publicznego:

od 06-03-2020 do 15-04-2020

 

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

05-02-2020

 

Status oferty:

Oferta w trakcie zgłaszania uwag

 

Wnioskowana kwota dotacji:

5 000,00 PLN

 

Proponowana kwota dotacji:

5 000,00 PLN

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

do dnia 19-02-2020 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

 

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

 

Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

 

Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)

 

Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

  • Oferta realizacji zadania publicznego

  • Formularz zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie

w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie „Rusz się!”

Nazwa Zadania:
„I Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders”

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego:
od 30-01-2020 do 31-03-2020

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
27-12-2019

Status oferty:
Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN

Proponowana kwota dotacji:
6 000,00 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:
do dnia 10-01-2020 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36
e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

  • Oferta realizacji zadania publicznego
  • Formularz zgłaszania uwag do oferty
2020-03-12