Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Organizacje i Stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz Mieszkańców naszej Gminy. Działalność ta obejmuje większość aspektów życia codziennego naszych Mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto wymienić choćby działalność na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, szeroka rozumianą działalność charytatywną, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Mieszkańców naszej Gminy.

Wśród organizacji społecznych istniejących w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca należy wymienić przede wszystkim: Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP oraz Stowarzyszenia takie jak: "Szansa" i "Rodzina Kolpinga".

Zdajemy sobie sprawę, iż przedstawiony poniżej wykaz organizacji i stowarzyszeń społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z różnych względów nie jest wykazem kompletnym, dlatego też zwracamy się z apelem i prośbą do członków wszystkich nie wymienionych tu organizacji i stowarzyszeń społecznych o kontakt z Urzędem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca celem uzupełnienia powyższego wykazu: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

NAGRODA „KRYSZTAŁY SOLI” - edycja XV, 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pożytku publicznego „Kryształy Soli”, 2019.
Nagroda ta, ma na celu wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, promocję ich działań na rzecz poprawy życia mieszkańców i rozwoju lokalnej wspólnoty. Tegoroczną edycję „Krzyształów Soli” wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która dla Laureata Konkursu ufunduje nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 30 września 2019 r.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121, 12 61 60 982, e-mail: ngo@umwm.pl

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatur.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 12.09.2019 r. o godz. 13.30, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

ZARZĄDZENIE

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

mgr inż. Marek Jamborski

 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”

 

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację  wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a) Organizację co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją

działalności orkiestr dętych np. : warsztat, szkolenie, koncert, spotkanie, prelekcja, itp.

b) Zakup co najmniej jednego instrumentu muzycznego lub jednego elementu będącego akcesoriami muzycznymi lub jednego elementu stroju z przeznaczeniem dla orkiestr dętych.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.07.2019 r. i nie później niż 31.12.2019 r.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów zadania.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 000 złotych.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się „innymi środkami finansowymi”, lub sumą „innych środków finansowych” i „wkładu osobowego” w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630381,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

 

 

 

 

 

Informacja dla organizacji pozarządowych

 

Ogłoszony został nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zachęcamy do zgłaszania kandydatów do dnia 28 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłaszania: LINK

 

Trwa również nabór do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tego konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.

Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji: LINK

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2019 po raz drugi w tym roku

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2019 są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

 • organizacje pozarządowe;

 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212);

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków trwa do 1 lipca 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Więcej informacji oraz regulamin Programu znajdą Państwo na stronie internetowej NCK:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-wnioskow-do-programu-kultura-interwencje-2019

 

Program "Działaj lokalnie"

Rusza tegoroczna edycja programu „Działaj Lokalnie", który jest przedsięwzięciem Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W tym roku hasłem Programu jest „I Ty wyzwól społeczną energię”.

Celem Programu jest inicjowanie projektów opartych na współpracy mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Służą one poprawie jakości życia, wpływają na rozwój dając szansę lokalnym liderom i społeczności na realizację swoich autorskich projektów. Dzięki działaniom wspólnie definiują problemy, starając się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

Projekt skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji prospołecznych.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje mające swoja siedzibę i planują prowadzić działania choć na jednej z wymienionych gmin: Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia - Wawrzeńczyce, Wielka Wieś.

W ramach programu Działaj Lokalnie można uzyskać dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 000,00 zł plus dodatkowo należy zapewnić obowiązkowy wkład własny 25%, w tym minimum 5% wkładu finansowego.

Wnioski można składać w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. poprzez generator wniosków, dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ . Czas trwania projektu od 2 do 4 miesięcy w okresie od 1.08.2019 r.  – 31.12.2019 r.

Więcej informacji uzyskać można w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa: http://www.koronakrakowa.pl/395-i-ty-wyzwol-spoleczna-energie

OGŁOSZENIE w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Nazwa Oferenta:

Stowarzyszenie Gmina Aktywna +

Nazwa zadania:

"Poczuj się bezpiecznie - obroń się sama!"

Rodzaj zadania publicznego:

- podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego:

Od 08-07-2019 do 12-08-2019

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

22-05-2019

Status oferty:

Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:

2 500 PLN

Proponowana kwota dotacji:

2 500 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:

do dnia 04-06-2019 / liczy się data wpływu do urzędu gminy

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca

Osobiście:Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca

Dziennik podawczy (w godzinach pracy urzędu gminy)

 

Kontakt telefoniczny w sprawie oferty realizacji zadania publicznego: 12 387 00 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

OGŁOSZENIE w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Nazwa Oferenta:

Stowarzyszenie Gmina Aktywna +

Nazwa zadania:

„Przygotowanie zawodników sekcji WUSHU do udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach w Niemczech oraz promocja tej dyscypliny sportu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Rodzaj zadania publicznego:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- promocja gminy na arenie międzynarodowej

Termin realizacji zadania publicznego:

Od 08-07-2019 do 23-08-2019

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

24-05-2019

Status oferty:

Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:

10 000 PLN

Proponowana kwota dotacji:

10 000 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:

do dnia 06-06-2019 / liczy się data wpływu do urzędu gminy

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca

Osobiście:Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca

Dziennik podawczy (w godzinach pracy urzędu gminy)

 

Kontakt telefoniczny w sprawie oferty realizacji zadania publicznego: 12 387 00 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie w ramach
Programu EtnoPolska 2019

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze raz folklor obrzędowy własnego regionu. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

 • organizacje pozarządowe;

 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Więcej informacji oraz regulamin Programu znajdą Państwo na stronie internetowej NCK:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019

 „MAŁE GRANTY” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

1. O „Małe granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jest to tryb uproszczony, zgodny z zapisami art. 19a ustawy; poza otwartymi konkursami ofert.

3. Oferty na realizację zadania składane są z inicjatywy organizacji.

 

Warunki uzyskania dotacji:

1/ oferta winna dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

2/ dofinansowanie (wsparcie) lub finansowanie zadania nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

3/ termin realizacji zadania do 90 dni.

4/ jedna organizacja w roku kalendarzowym może otrzymać w trybie pozakonkursowym max 20 tys. zł.

5/ Oferta winna być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 14 kwietnia 2016 roku ( wg instrukcji).

Z środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje dla organizacji pozarządowych na „małe granty” może być przeznaczona kwota w wysokości max 20%. Wnioski/oferty składane przez organizacje pozarządowe winny mieścić się w zakresie zadań wskazanych jako priorytetowe w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Procedura – zasady przyznawania dotacji:

Ofertę należy złożyć do urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dziennik podawczy z dopiskiem „Mały Grant” lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca z dopiskiem „Mały Grant”. Nabór odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok (do wyczerpania przeznaczonych środków). Czas oceny złożonej oferty jest stosunkowo krótki (zaleca się złożenie oferty na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania). Oceny warunków formalnych oraz celowości realizacji zadania dokonuje organ administracji publicznej (właściwa komórka merytoryczna oraz Wójt Gminy w drodze Zarządzenia).

W przypadku uznania celowości realizacji zadania oferta jest upubliczniona w ciągu 7 dni od złożenia tj. zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każdy może wnieść uwagi do upublicznionej oferty, uwagi rozpatrywane są przez organ. Po pozytywnej decyzji niezwłocznie podpisuje się umowę o dotację.

Załącznikiem do oferty jest kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Dotyczy to tylko tych podmiotów które nie są zarejestrowane w KRS (organizacje mające wpis do KRS nie składają załącznika).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego:

Z realizacji zadania organizacja sporządza sprawozdanie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Telefon kontaktowy: 12/ 387 00 36

e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Wzór oferty i sprawozdania znajduje się poniżej:

WZÓR OFERTY - PDF

WZÓR OFERTY - DOC

Nowy wzór sprawozdania obowiązujący od 1 marca 2019 roku (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego / Dziennik Ustaw z dnia 26.X.2018 r. poz. 2055):

WZÓR SPRAWOZDANIA - PDF

WZÓR SPRAWOZDANIA - DOC

 

OGŁOSZENIE w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Pliki do pobrania:

FIO Małopolska Lokalnie - Północ kolejna edycja konkursu dla społeczników


Szukamy najlepszych pomysłów na innowacyjne projekty społeczne oraz na przemyślane projekty rozwojowe dla organizacji. W zamian oferujemy dofinansowanie i wiedzę w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie - Północ prowadzonego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.

29 marca 2019 roku na terenie Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego rozpoczyna się nabór pomysłów do konkursów na:

- projekt społeczny - realizujący innowacyjny pomysł na rzecz dobra wspólnego w społeczności lokalnej. Jest to konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub grup samopomocowych.

Dofinansowanie projektów wynosi do 3000 tysięcy złotych na każdy projekt.

- projekt rozwojowy - umożliwiający rozwój organizacji. Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie projektów wynosi do 5000 tysięcy złotych na każdy projekt.

W konkursach mogą wziąć udział:

 • grupy nieformalne - nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie,

 • grupy samopomocowe - grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków,

 • młode organizacje pozarządowe - wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W tej edycji "FIO Małopolska Lokalnie - Północ" ważny jest pomysł i edukacja, dlatego wnioskodawcy będą mogli liczyć na wsparcie edukacyjne zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące).

Do 30 kwietnia trwa pierwszy etap konkursów. W tym czasie wnioskodawcy wypełniają wniosek, w którym opisują swój projekt i składają go w generatorze. Następnie, wszyscy wnioskodawcy, którzy przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową. Spotkanie wnioskodawców z komisją konkursową będzie miało na celu uzupełnienie złożonych wniosków
o informacje pozwalające operatorom na lepsze poznanie uczestników konkursów i ich pomysłów.

Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy zostaną otoczeni pomocą opiekuna projektu i wsparciem animacyjnym. Będą mogli skorzystać z edukacyjnych spotkań sieciujących, na których zdobędą wiedzę z dziedzin związanych z pracą społeczną i będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi społecznikami.

Dzięki takiej wspólnej pracy zwycięzcy konkursów otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale też zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o kolejne środki i dobrze zrealizować następne projekty.

Więcej informacji można znaleźć na:

www.malopolskalokalnie.pl

https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/

https://www.youtube.com/watch?v=9Cpc1yPeUrE&feature=youtu.be

oraz uzyskać na spotkaniach informacyjnych.

 

Spotkania dla mieszkańców Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego:

 • 01 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 17.00, Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99;

 • 02 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 18.00, Miejskie Centrum Dialogu, ul Bracka 10, Kraków;

 • 04 kwietnia 2019 (czwartek), godzina 17.30, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul Rynek Górny 2, Wieliczka;

 • 08 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 17.00, Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, Skała;

 • 09 kwietnia 2019 (wtorek). godzina 17.00, Urząd Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 12, Skawina.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 790 346 928
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt „FIO Małopolska Lokalnie – Północ” dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miejskiej Kraków. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.

 

PROGRAM "RÓWNAĆ SZANSE 2019"

 

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2019"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

 

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

 

 

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

 

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

 

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

 

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

 

ROK 2019

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29 listopada 2018 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

W załączeniu:

KONSULTACJE NA ROK 2019

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków /opinii do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Wnioski lub opinie należy kierować pocztą elektroniczną na adres: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl za pomocą załączonego formularza lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
Luborzyca 97
32-010 Luborzyca

(z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-NGO”) w terminie: od dnia 25.10.2018 r. do dnia 14 .11.2018 r.

W załączeniu:

 

ROK 2018

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/271/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29 listopada 2017 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018: Sprawozdanie

 

2019-09-05