Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Organizacje i Stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz Mieszkańców naszej Gminy. Działalność ta obejmuje większość aspektów życia codziennego naszych Mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto wymienić choćby działalność na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, szeroka rozumianą działalność charytatywną, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Mieszkańców naszej Gminy.

Wśród organizacji społecznych istniejących w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca należy wymienić przede wszystkim: Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP oraz Stowarzyszenia takie jak: "Szansa" i "Rodzina Kolpinga".

Zdajemy sobie sprawę, iż przedstawiony poniżej wykaz organizacji i stowarzyszeń społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z różnych względów nie jest wykazem kompletnym, dlatego też zwracamy się z apelem i prośbą do członków wszystkich nie wymienionych tu organizacji i stowarzyszeń społecznych o kontakt z Urzędem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca celem uzupełnienia powyższego wykazu: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

ROK 2020

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 listopada 2018 roku.

Celem niniejszego Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych.

W załączeniu:

 

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019:

„MAŁE GRANTY” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

1. O „Małe granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jest to tryb uproszczony, zgodny z zapisami art. 19a ustawy; poza otwartymi konkursami ofert.

3. Oferty na realizację zadania składane są z inicjatywy organizacji.

 

Warunki uzyskania dotacji:

1/ oferta winna dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

2/ dofinansowanie (wsparcie) lub finansowanie zadania nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

3/ termin realizacji zadania do 90 dni.

4/ jedna organizacja w roku kalendarzowym może otrzymać w trybie pozakonkursowym max 20 tys. zł.

5/ Oferta winna być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 14 kwietnia 2016 roku ( wg instrukcji).

Z środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje dla organizacji pozarządowych na „małe granty” może być przeznaczona kwota w wysokości max 20%. Wnioski/oferty składane przez organizacje pozarządowe winny mieścić się w zakresie zadań wskazanych jako priorytetowe w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Procedura – zasady przyznawania dotacji:

Ofertę należy złożyć do urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dziennik podawczy z dopiskiem „Mały Grant” lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca z dopiskiem „Mały Grant”. Nabór odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok (do wyczerpania przeznaczonych środków). Czas oceny złożonej oferty jest stosunkowo krótki (zaleca się złożenie oferty na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania). Oceny warunków formalnych oraz celowości realizacji zadania dokonuje organ administracji publicznej (właściwa komórka merytoryczna oraz Wójt Gminy w drodze Zarządzenia).

W przypadku uznania celowości realizacji zadania oferta jest upubliczniona w ciągu 7 dni od złożenia tj. zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każdy może wnieść uwagi do upublicznionej oferty, uwagi rozpatrywane są przez organ. Po pozytywnej decyzji niezwłocznie podpisuje się umowę o dotację.

Załącznikiem do oferty jest kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Dotyczy to tylko tych podmiotów które nie są zarejestrowane w KRS (organizacje mające wpis do KRS nie składają załącznika).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego:

Z realizacji zadania organizacja sporządza sprawozdanie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Telefon kontaktowy: 12/ 387 00 36

e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Wzór oferty i sprawozdania znajduje się poniżej:

WZÓR OFERTY - PDF

WZÓR OFERTY - DOC

Nowy wzór sprawozdania obowiązujący od 1 marca 2019 roku (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego / Dziennik Ustaw z dnia 26.X.2018 r. poz. 2055):

WZÓR SPRAWOZDANIA - PDF

WZÓR SPRAWOZDANIA - DOC

Ogłoszenie

w sprawie realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie „Rusz się!”

Nazwa Zadania:

„Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca”

Rodzaj zadania publicznego:

Zadanie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego:

od 07-09-2020 do 03-12-2020

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

07-08-2020

Status oferty:

Oferta w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:

10 000,00 PLN

Proponowana kwota dotacji:

10 000,00 PLN

Termin i forma zgłaszania uwag:

do dnia 21-08-2020 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)

Pocztą: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Osobiście: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Dziennik Podawczy: (w godzinach pracy Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny w sprawie realizacji zadania publicznego: 12/ 387 00 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Dokumenty: poniżej jako „Załączniki”

Ogłoszenie otwartego konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku pn. "EkoMałopolska"

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713), zwane dalej „Oferentami”, jeśli: ich cele statutowe są zgodne z obszarem, oraz celami i założeniami Konkursu w jakim realizowane jest zadanie oraz będą realizować zadania na obszarze województwa małopolskiego.

Termin składania ofert: do dnia 10.08.2020 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Priorytet 1. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów

Cel priorytetu:

 • Budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ekologicznej,

 • Propagowanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, oraz Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,

 • Promocja idei Zrównoważonego Rozwoju,

 • Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych Ziemi,

 • Selektywna zbiórka/segregacja i przetwarzanie odpadów,

 • Edukacja i propagowanie  idei Zero Waste

 • Promocja działalności banków żywności

Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej związanych, z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu

Cel priorytetu:

 • Edukacja z zakresu konsekwencji zdrowotnych związanych z ekspozycją na wysokie stężenia zanieczyszczeń  powietrza,

 • Edukacja z zakresu emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych oraz wsparcia instrumentów finansowych do ich wymiany,

 • Edukacja z zakresu wpływu działalności człowieka na klimat oraz przyczyn i skutków zmian klimatu

 • Prezentacja Odnawialnych Źródeł Energii,

 • Aktualizacja wiedzy w zakresie stanu jakości powietrza

 • Propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko, zdrowie i gospodarkę 

 • Promowanie działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza,

 • Promowanie działań zmierzających do ograniczenia wpływu na zmiany klimatu, zwłaszcza zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu  1 września 2020 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020r.

Więcej informacji, Regulamin Konkursu, wzór oferty oraz załączniki do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1794426,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html


Dodatkowe informacje:

W środę 22 lipca 2020 r. odbędą się konsultacje, podczas których specjaliści UMWM wyjaśnią zasady konkursu i pokażą, jak prawidłowo wypełnić wniosek. Początek o godz. 14:00  przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie, sala sesyjna, VII piętro.

 

Program COVID-19 - Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19


 


Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej UoDPPioW oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- spółdzielnie socjalne;
- koła gospodyń wiejskich;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy UoSp, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
do udziału w naborze wniosków na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:
1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
- Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
- Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
- Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
- Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł. Czas realizacji zadania: od 27 kwietnia 2020 roku do daty zakończenia Programu (nie później niż do 30 listopada 2020 roku).

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych. Nabór wniosków jest ciągły prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty zakończenia Programu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl

Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/?fbclid=IwAR1_jG0CBOTitU96oUI3Oi1lp0n6Loa2LwedDN-udscunqfdY8VbI3IT97o%20

 

Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich, które są zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mają szansę na dodatkowe wsparcie – od 3 do 5 tys. zł. Sejm przyjął zmiany w ustawie o KGW, które umożliwiają ten dodatkowy zastrzyk pieniędzy. O wsparcie mogą się starać zarówno już zarejestrowane KGW, jak i te, które dopiero wpiszą się do rejestru. Pula środków to 40 mln zł.

Środki z budżetu państwa mają pozwolić na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Jak wynika z szacunków, wsparcie otrzymają wszystkie zarejestrowane dotychczas KGW (ok. 9,1 tys. kół) oraz dodatkowo 2,5 tys. kół, które dopiero się zarejestrują w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dotacje należy złożyć w ARiMR. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł.

Wśród planowanych działań są również: szkolenia nt. sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej, utworzenie platformy internetowej, która umożliwiłaby KGW sprzedaż np. żywności czy rękodzieła.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dotacje-na-dzialalnosc-kol-gospodyn-wiejskich

 

2020-08-14