Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XX/148/2016 z dnia 27.07.2016 r.

REGULAMIN

 

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wywozem odpadów komunalnych zajmuje się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie (MPGO).

Kontakt:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Dział Odbioru i Wywozu Odpadów
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

czynne: pon- pt w godz: 7.00- 15.00
mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: (12) 34 00 405
(12) 34 00 407
(12) 34 00 410
(12) 34 00 411
Fax. (12) 34 00 422

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi". Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie, m.in. stawki opłat, harmonogram odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, zasady segregacji, zasady funkcjonowania punktu PSZOK oraz wiele innych istotnych wiadomości.

Wykaz firm zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca):

Pliki do pobrania:

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

W związku z występowaniem Barszczu Sosnowskiego na obszarze naszej gminy, pragniemy powtórnie przedstawić kilka informacji na temat tej niezwykle niebezpiecznej rośliny.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) z uwagi na swoją ekspansywność i łatwość w rozprzestrzenianiu się i wypieraniu innej roślinności wymaga intensywnego i systematycznego zwalczania. Roślina ta ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzące substancje, szkodliwe właściwości tych roślin ujawniają się szczególnie w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Kontakt ludzi z nadziemnymi częściami tych roślin powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, a także zapalenie spojówek. Uczulenie skóry podobne jest do oparzenia, w wyniku którego powstają trudno gojące się rany.

Zabieg niszczenia barszczu Sosnowskiego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności należy wykonać mechanicznie przez wycinanie całych roślin, bądź metodą chemiczną (przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa) poprzez opryskiwanie preparatami chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania roślin wieloletnich np. Roundap 360 SL. Szczegółowy opis:

https://piorin.gov.pl/files/userfiles/awarchol/pliki_lub/dnf/barszcz_sosnowskiego_ulotka.pdf

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w bieżącym roku realizuje działanie związane z usuwaniem roślin barszczu Sosnowskiego w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zwalczanie roślin barszczu Sosnowskiego prowadzone jest na gruntach zgłoszonych do projektu przez właścicieli działek w latach wcześniejszych.

Z uwagi na fakt, że barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową, nie jest zwalczana z urzędu. Mając na uwadze zapisy przepisów art. 47 i 48 kodeksu cywilnego drzewa i inne rośliny są częściami składowymi gruntu, na którym rosną. Części składowe gruntu (w tym przypadku stanowiska barszczu Sosnowskiego) znajdujące się w na gruntach prywatnych stanowią wówczas własność właściciela gruntu. Stąd też obowiązek utrzymania zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spoczywa na posiadaczu nieruchomości.

W związku z powyższym informuje się o obowiązku usuwania w obrębie działek prywatnych, oraz będących w użytkowaniu podmiotów gospodarczych i instytucji, całych roślin, a w szczególności kwiatostanów w fazie kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, tak by nie dopuścić do ich wysiewu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat barszczu Sosnowskiego zamieszczonymi w niniejszej ulotce.

Pliki do pobrania:

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że od dnia 17 czerwca 2017r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązani są do dokonywania zgłoszenia do Urzędu Gminy, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku usuwania krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie jest wymagane zezwolenie.

 

 

USUWANIE AZBESTU

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) właściciele wyrobów zawierających azbest zobowiązani są do dokonywania corocznej inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest, zarówno wykorzystywanych jak i usuniętych, poprzez sporządzanie spisu tych wyrobów i przekazywanie w/w danych odpowiednio:

 • wójtowi gminy – osoby fizyczne
 • marszałkowi województwa– przedsiębiorcy,

co rok w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Azbest - informacje ogólne

AZBEST jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m. in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane.
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarza azbest wyroby, w których występuje powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia.

Gdzie w budynku może znajdować się azbest ?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

 • pokryć dachów: eternit i papa dachowa
 • płyt elewacyjnych i balkonowych
 • rur do wykonania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.
 • przewodów kominowych i zsypów w blokach
 • sprzęgieł i hamulców do wind
 • różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.
 • ognioodpornych kocy azbestowych.

To są jedyne przykłady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym w Polsce wyrobów z azbestem. Należy pamiętać, że azbest był stosowny w około 3000 produktów, dlatego jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że dany wyrób może zawierać azbest, bezpieczniej jest założyć, że tak jest. Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, aby ponosić jakiekolwiek ryzyko pomyłki.

Dlaczego powinienem się tym przejmować ?

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska . Należy to zrobić jak najszybciej!

Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest

Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Ponadto Bank Ochrony Środowiska oferuje kredyty ekologiczne na usuwania wyrobów azbestowych.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

 

 

2020-06-05