Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podatki na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 rok

Podatek od nieruchomości:

W dniu 25 listopada 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Na sesji została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwalone stawki będą obowiązywały począwszy od 2020 roku. Podjęta uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Wyszczególnienie

2019

2020

Od gruntów:

 

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,73 zł/m2

0,80 zł/m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,36 zł/m2

0,40 zł/m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych/od ha/

4,54 zł

4,80 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,31 zł/m2

0,33 zł/m2

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa u ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2018 poz.1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy , jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł/m2

3,15 zł/m2

Od budynków lub ich części:

 

 

mieszkalnych

0,20 zł/m2

0,40 zł/m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,40 zł/m2

20,00 zł/m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu

8,70 zł/m2

10,00 zł/m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,25 zł/m2

10,00 zł/m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,53 zł/m2

4,70 zł/m2

pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,10 zł/m2

4,18 zł/m2

Od wartości budowli lub ich części

2,00%

2,00%

 

Nadmienia się zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. e Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XI/69/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. budynki pozostałe lub ich części, których stawka na rok 2020 wynosi 4,18 zł są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Stawka podatku od budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 roku wynosi 0,20 zł/m2 na rok 2020 r. wyniesie 0,40 zł/m2.

 

DLA PORÓWNANIA STAWKI PODATKU OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SĄSIEDNICH GMINACH W ROKU 2019

IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE 0,45 zł/m2
ZIELONKI 0,79 zł/m2
ZABIERZÓW 0,70 zł/m2
MICHAŁOWICE 0,77 zł/m2
PROSZOWICE 0,60 zł/m2
KONIUSZA 0,45 zł/m2
SŁOMNIKI 0,57 zł/m2
IWANOWICE 0,68 zł/m2
KRAKÓW 0,77 zł/m2

 

Podatek leśny:
- 42,7328 zł za 1 ha lasu

Podatek rolny:

  • 146,15 za 1 ha przeliczeniowy tj. u podatników posiadających powyżej 1 ha fizyczne lub 1 ha przeliczeniowe użytków rolnych

  • 292,30 za 1 ha fizyczny tj. u podatników posiadających do 1 ha fizycznego użytków rolnych

2020-01-07