Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zmiana stawki opłaty za śmieci

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na ostatniej Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 11.02.2021 r. przyjęto nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami i zwolnienia za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w wysokości:

  • 33 zł od osoby – podstawowa stawka opłaty
  • 4 zł od osoby zniżkę za posiadanie kompostownika

Jeśli mieszkańcy złożą deklarację o posiadaniu kompostowników, realna cena za odbiór odpadów wyniesie 29 zł miesięcznie od osoby. Mieszkańcy korzystający z ww. zniżki, nie będą mogli wprowadzać do gminnego sytemu odpadów biodegradowalnych (brązowe worki) za pośrednictwem PSZOK oraz odbioru sprzed posesji. W takim wypadku całość odpadów winna być zagospodarowywana za pośrednictwem przydomowego kompostownika. Gmina nie wskazuje konkretnych wytycznych co do konstrukcji kompostowników. Mieszkańcy mogą korzystać zarówno z zakupionych gotowych urządzeń, mogą je zrobić samodzielnie np. z desek lub palet budowlanych, można także stosować pryzmy kompostowe, ale w tym przypadku wiąże się to z koniecznością regularnego przerzucania (napowietrzania) kompostowanego materiału. Przypominamy, iż budowa kompostownika nie wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, należy zachować jednak minimalną długość od granicy sąsiedniej nieruchomości wynoszącą 2 metry oraz 5 metrową odległość od okien budynków przeznaczonych na pobyt stały ludzi.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymusiła zmianę sposobu rozliczania się pomiędzy gminą, a firmą odbierającą odpady. W ramach nowej umowy gmina zapłaci za każdą tonę odebranych śmieci, według odrębnej stawki dla każdej frakcji odpadów.
W takim systemie, koszt odbioru odpadów i ich zagospodarowania jest bezpośrednio skorelowany z masą odpadów i liczbą mieszkańców je wytwarzających. Biorąc pod uwagę powyższe, tut. Urząd Gminy jest zobowiązany do kontrolowania poprzez ważenie odpadów odbieranych od mieszkańców. Weryfikowany także będzie fakt posiadania kompostownika, jeżeli adnotacja o jego istnieniu pojawi się w deklaracji.
Przypominamy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie deklaracji, składanej przez właściciela nieruchomości. Na aktualnie obowiązującym formularzu, deklaracje należy składać do końca lutego bieżącego roku. Osoby, które oświadczyły w deklaracji, iż posiadają kompostownik i wyliczyły ulgę za kompostowanie odpadów, nie będą musiały składać ponownie deklaracji po 1 marca, gdyż opłata zostanie automatycznie przeliczona na nowe stawki. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i chcą skorzystać z ulgi od miesiąca marca bieżącego roku, muszą złożyć nową deklarację najpóźniej do dnia 10 kwietnia. Druk nowej deklaracji zostanie opublikowany na stronie tut. urzędu gminy 1 marca 2021 roku tj. w dniu uprawomocnienia się uchwały. Deklaracje można składać do skrzynki podawczej urzędu gminy lub za pośrednictwem serwisu ePUAP i poczty polskiej.

Nasza gmina, starając się utrzymać stawki opłat na podobnym poziomie jak sąsiednie samorządy, jednocześnie nie rezygnuje z wysokich standardów i jakości oferowanych usług Mieszkańcom:

  • kosze na odpady całkowicie finansowane w ramach systemu
  • czysty i ekologiczny tabor samochodowy do odbioru odpadów
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny 5 dni w tygodniu
  • regularnie ważone śmieci
  • comiesięczna publikacja raportów dotyczący masy odpadów
  • akcje edukacyjne związane z promocją recyklingu i kompostowania
2021-02-19