Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2020 r.

W dniu 25.11.2019 r. Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła nową uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 24 zł, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Ustalono także zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w wysokości 1,00 zł za gospodarstwo domowe miesięcznie. Jednocześnie dla osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W związku z ww. zmianami uprzejmie informujemy, iż wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów wynikał z kilku przesłanek. Jedną z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana została po przetargu rozstrzygniętym w bieżącym miesiącu.

Wśród przyczyn wzrostu ceny przetargowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy wymienić:

 • urealnienie przez oferentów propozycji cenowych na kolejny okres umowny,
 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych
 • wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska),
 • wzrost cen prądu dla przedsiębiorców
 • wzrost cen paliwa,
 • wzrost kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń,
 • oczekiwanie wysokiego standardu świadczenia usług na naszym terenie,
 • zróżnicowaniem wymogów sprzętu do zbierania odpadów z uwagi na zróżnicowaną dostępność drogową,
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów),
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych,
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku zagosdpodarowania odpadów komunalnych przyjęta stawka opłaty dla mieszkańców naszej gminy, mieści się w średniej tego typu opłat mających obowiązywać w przyszłości w gminach ościennych. Jednocześnie utrzymano wysoką jakość świadczenia usług w ww. zakresie tj. odbiór odpadów zmieszanych dwukrotnie w miesiącu, brak limitów dotyczących objętości odpadów, bezpłatne dostarczenie pojemników na odpady zmieszane w ramach systemu, możliwość deponowania odpadów zbieranych selektywnie 5 dni w tygodniu na obszarze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.

2019-11-27