Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - informacja

W związku z przymrozkami, które wystąpiły w ostatnich dniach na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca informujemy, że producenci rolni, u których w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym:

 

  • Kiedy dany obszar jest uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym ?

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

-gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy

- minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha

 

  • Co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie ?

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

 

  • Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód

Wnioski oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo

 

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

 
Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

 

2020-05-20