Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Strategia rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030 – postęp prac

Strategia rozwoju to podstawowy dokument planistyczny określający główne priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego, zawierający zasady i sposoby zarządzania w dłuższym horyzoncie czasowym procesem  związanym z kompleksowym działaniem w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej i społecznej, bezpieczeństwa publicznego  oraz edukacji oświatowej i kulturalnej. Celem opracowania dokumentu jest zaplanowanie i konsekwentna realizacja zadań zmierzających do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności.

Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca harmonogramem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w postaci ankietowania, w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. zorganizowane zostały w formie on-line robocze warsztaty strategiczne prowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER z Krakowa. Firma ta na zlecenie Gminy opracowuje powyższy dokument planistyczny. Celem warsztatów było zebranie opinii i rekomendacji, które posłużą, podobnie jak wyniki ankiet, do zdiagnozowania obecnego poziomu rozwoju i będą wskazówką do wytyczenia dalszych kierunków  i zadań  do realizacji, prowadzących zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, do dalszego, zrównoważonego rozwoju naszej gminy w kolejnym 10-cio leciu. Warsztaty odbyły się w dniach 21 i 28 stycznia oraz 11 lutego br. w trzech grupach roboczych. Do czynnego uczestnictwa w zajęciach poproszono wszystkich radnych i sołtysów oraz po jednym przedstawicielu z różnych środowisk lokalnych obecnych i aktywnych w życiu publicznym naszej gminy (tj. Rady Seniorów, stowarzyszeń, LKS-ów, OSP, KGW, oświaty i edukacji oraz lokalnego biznesu). W warsztatach uczestniczyli również z ramienia urzędu pan Wójt oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. W wyniku wszystkich przeprowadzonych konsultacji i zebranych materiałów opracowany zostanie projekt Strategii, który zgodnie  z wytycznymi ustawowymi poddany będzie dalszym konsultacjom społecznym z mieszkańcami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi (poprzez stronę BIP), sąsiednimi gminami oraz z dyrektorem regionalnego zarządu  gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt Strategii przedstawiony zostanie również do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Wszelkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane i zebrane w postaci raportu z konsultacji. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Uchwałą Rady, zgodnie z harmonogramem prac, zaplanowano na koniec kwietnia 2021 r.

2021-02-12