Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nowy PSZOK w gminie rozpoczyna działalność

Informujemy mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, iż w dniu 4 września 2019 roku od godz. 12.00, rozpocznie swoją działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, zlokalizowany przy ul. Granicznej 3.

Nowo wybudowany obiekt, pomimo iż mieści się w podobnej lokalizacji co jego poprzednik, będzie oferował znacząco lepsze warunki odbioru odpadów, począwszy od wydłużonego czasu funkcjonowania w ciągu tygodnia do 5 dni, a skończywszy na rozbudowanej infrastrukturze technicznej umożliwiającej bardziej wygody sposób dostarczenia odpadów.

PSZOK wyposażony jest między innymi w dwa kontenery socjalno-biurowe. Poza czterema wiatami magazynowymi PSZOK zaopatrzony jest w szereg kontenerów i pojemników, mających służyć do selektywnej zbiórki odpadów. W celu dokładnej weryfikacji ilości śmieci, obiekt posiada wagę paletową i wagę najazdową dla samochodów. Oczywiście cały obszar przedmiotowego punktu wraz z parkingami i drogami dojazdowymi jest ogrodzony oraz wyposażony w oświetlenie i nowoczesny system monitoringu.

Budowa PSZOK-u jest jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych przez tut. gminę, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej. Przedmiotowy obiekt ma na celu stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio sprzed posesji. Dzięki lepszemu systemowi segregacji, poszczególne frakcje odpadów komunalnych nadających się do recyklingu zostaną odpowiednio zagospodarowane. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom zwiększeniu ulegnie także świadomość ekologiczna mieszkańców naszej gminy w wyniku promowania segregacji „u źródła” oraz idei recyklingu.

Przypominamy, iż projekt budowy PSZOK w Kocmyrzowie, był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Całkowity koszt prac budowlanych i montażowych, wyniósł zgodnie z wcześniej podpisaną umową 1 126 031,35 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 568 991,93 zł.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie jest czynny 5 dni w tygodniu:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek, czwartek: godz. 6.00 – 12.00
 • środa, piątek: godz. 12.00 – 18.00
 • sobota: godz. 10.00 – 16.00

 

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK:

 • odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tektura opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła), w workach o odpowiednim oznaczeniu rodzaju odpadu

 • zbierane w workach odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście)

 • przeterminowane leki i chemikalia

 • odpady problematyczne (np. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki farby, lakiery oleje)

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • zużyte opony do samochodów osobowych o rozmiarze do 20"

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów lub budów nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę

 

Rodzaje odpadów nieprzyjmowane w PSZOK:

 • zmieszane odpady komunalne

 • odpady zanieczyszczone

 • materiały zawierające azbest

 • gaśnice i butle gazowe

 • szyby samochodowe,

 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)

 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)

 • odpady w opakowaniach cieknących

 • poprodukcyjne

 

REGULAMIN funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2019-08-29