Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Funkcjonowanie administracji samorządowej od 04.05.2020 r.

Zasady funkcjonowania administracji samorządowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca od 4 maja 2020 roku do odwołania:

Informujemy, że Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Centrum Zarządzania Edukacją, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, wykonują przede wszystkim zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- pomocy społecznej;
- administracji architektoniczno-budowlanej, w tym: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
- ochrony środowiska, w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), a także decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

W miarę możliwości i potrzeb mieszkańców realizowane są pozostałe zadania publiczne znajdujące się w kompetencji samorządu gminy.

Budynki Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jednostek organizacyjnych w dalszym ciągu będą zamknięte dla mieszkańców, ale w sprawach ważnych każdy petent będzie mógł umówić się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy na konkretną godzinę. Interesanci (po uprzednim umówieniu) będą wchodzić pojedynczo lub pracownik będzie wychodził do klienta z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Kasa Urzędu Gminy pozostaje zamknięta do odwołania.

Korespondencja do urzędu może być kierowana:
- w tradycyjnej formie papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących usługi pocztowe
- do skrzynki podawczej przy wejściu do budynku urzędu
- za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub poczty elektronicznej

Większość spraw w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca może być załatwiona telefonicznie, e-mailowo bądź poprzez skrzynkę ePUAP.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek gminy przez internet, zamiast w kasie urzędu.


Bezpośredni kontakt do komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca znajduje się poniżej: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/kontakt/adresy-numery-telefonow-numery-kont-bankowych/

2020-05-04