Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kocmyrzów - Kuborzyca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w miejscowości Karniów.

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 412 o pow. 1,7100 ha objęta KW nr KR1P/00304759/1, oraz Decyzją Wojewody Małopolskiego Dec.WS-VII.7532.2.13.2013.SJ położona jest według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania w terenach oznaczonym symbolem ZP- zespół dworsko parkowy . Nieruchomość zabudowana budynkiem . Znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej . Działka o kształcie wieloboku . Stan techniczny obiektów budowlanych -wysoki poziom zużycia, stan wskazujący na daleko idącą dewastację .Oba budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej . W sąsiedztwie znajduje się budynek szkoły

Cena wywoławcza: 450 000,00 zł brutto ( słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium , w wysokości 35 00,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysiacy zł 00/100 brutto). Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004

Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 23 lipca 2019r

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca o godzinie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 4 500,00zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej sprzedazy lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium , Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, natomiast wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

Zastrzega sie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

2019-06-18