Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt „Dom Aktywnego Seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9; Poddziałania 9.2.2 RPO WM na lata 2014-2020.

Gmina, w partnerstwie z NZOZ MADZIA Poradnią Rehabilitacji Leczniczej Magdalena Tarasin – Serafin realizuje projekt polegający na adaptacji obiektu byłej szkoły podstawowej w Łososkowicach na dzienny dom seniora. Celem projektu jest zapewnienie dziennej opieki wraz z aktywizacją 30-tu seniorów 60+, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadanie gminy w ramach projektu to między innymi zagospodarowanie przestrzeni przy budynku polegające na urządzeniu miejsca wypoczynku w ogrodzie (budowa zadaszonej altany wyposażonej w stoły, ławki i murowanego grilla) oraz montażu zestawu urządzeń siłowych.

Aktualnie prowadzone są prace w terenie których zakończenie zaplanowano do końca czerwca br.

Koszt realizacji zadania to kwota 73 498,60 zł brutto ( planowana refundacja z funduszu UE – 42 642,00 zł – pozostały koszt pokryty zostanie z budżetu gminy).2019-06-05